biologinė įvairovė

Daugiau nei pusė Lietuvos biologinės įvairovės yra susijusi su miškų ekosistemomis, o upių biologinė įvairovę yra viena iš labiausiai pažeistų pasaulyje. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą buveinių apsaugą pagal jų gamtinę vertę, taip pat jų atkūrimą. Mes, Aplinkosaugos koalicija, siekiame, kad saugomos teritorijos būtų steigiamos, atsižvelgiant į rūšių ir buveinių apsaugos prioritetus, tuo pat principu buveinės būtų atkuriamos. Tai, pavyzdžiui, reikštų, kad miškų apsaugos statusas turėtų atitikti miško gamtinę vertę.

Biologinė įvairovė atlieka daug įvairių visuomenei svarbių ekosistemų funkcijų. Atstovaujame visuomeninius aplinkosauginius interesus gamtotvarkoje. Mūsų tikslas - pasiekti, kad gamtinių išteklių eksploatacija būtų suderinta su biologinės įvairovės apsauga ir pateisintų visuomenės lūkesčius.

DĖL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

2020-05-05 Kreipiamės į LR Seimos Aplinkos apsaugos komiteto narius dėl LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų.

Plačiau...

DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

2020-04-30 Teikiame pasiūlymus ir pastabas dėl Seimui pateiktų Miškų įstatymo pakeitimų. Manome, kad Aplinkos ministerijos parengtame projekte numatyti pakeitimai yra nepakankami, kad būtų sustiprintos ekologinės ir socialinės miško funkcijos ir būtų priartėta prie kompromiso tarp ūkinių ir neūkinių miško teikiamų naudų.

Plačiau...

Analizė ir išvados...

Pastabos miškO kirtimų taisyklių pakeitimams

2020-03-25 Pateikėme pastabas Miško kirtimų taisyklių paikeitimams, kurie atliekami atsižvelgiant į įsigaliojusio LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, susijusias su EB svarbos buveinėmis ir saugomomis rūšimis.

Plačiau...

Nepritariame aplinkos ministro įsakymo projektui dėl punios šilo

2020-02-25 Išsiuntėme oficialų raštą Aplinkos ministerijai, palaikydama VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ pateiktas pastabas ir iškeltus klausimus dėl Punios šilo apsaugos.

Plačiau...

Pasiūlymai vilkų žalos prevencinių priemonių vertinimui

2020-02-24 Išsiuntėme oficialų raštą atsakingoms institucijoms su pasiūlymais vilkų žalos prevencinių priemonių vertinimui ir informacijos apie jų efektyvumą rinkimui.

Plačiau...

PASIŪLYMAI prevencinių priemonių prieš vilkus taisyklėms

2020-01-30 Žemės ūkio ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą įgyvendinimo taisyklių.

Plačiau...

Pastabos miškų įstatymo pakeitimams

2019-11-11 Pateikėme pastabas Miškų įstatymo pakeitimams.

Plačiau...

Kodėl brandūs miškai svarbūs kovoje su klimato kaita?

2019-11-26 Aplinkosaugos koalicijos miškų ekspertas Žydrūnas Preikša išskiria du miško tvarkymo prioritetus kovoje su klimato kaita – miškų ploto ir amžiaus didinimą.

Plačiau...

Prisidedame prie EISENOS "gIRIOS ATEINA Į VILNIŲ"

2019-10-25 Jungiamės prie Girių spiečiaus gedulingos iškirstų miškų eisenos ir palaikome valdžios atstovams jų keliamus reikalavimus.

Plačiau...

DĖL VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017-2023 M. PROGRAMOS PAKEITIMŲ

2019-07-25 Teikiame pasiūlymą dėl numatomų Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos (toliau - VSPP) pakeitimų ir ilgalaikių tikslų, siekiant pagerinti vandenų būklę, žuvų migracijos sąlygas ir įgyvendinti ES Vandens pagrindų direktyvos tikslus.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL LIETUVOS UPIŲ IR KITŲ VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO

2019-06-26 Pateikėme LRS Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.

Plačiau...

Pastabos miškų įstatymo pakeitimams

2019-03-26 Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų. Mūsų vertinimu, pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pasiūlymų, kurie sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar saugomose vertingose gamtiniu požiūriu vietose.

Plačiau...

AMBER SEMINARAS: ATSAKĖ, KAIP ATKURTI GERĄ UPIŲ BŪKLĘ LIETUVOJE

2019-03-20 Aplinkos ministerija ir AMBER (angl. Adaptive Management of Barriers in European Rivers) rengia seminarą dėl upių ekologinės būklės gerinimo. Plačiau...

Kreipimasis dėl valstybinių miškų tvarkymo

2018-10-01 Aplinkos ministrui nusiuntėme kreipimąsi dėl Lietuvos valstybinių mikšų tvarkymo, pakartodami balandžio 6 konferencijoje pristatytas problemas ir pasiūlymus.

Kreipimasis...

Pristatytas NVO požiūris į miškų tvarkymą

2018-04-06 konferencijoje „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“ Aplinkosaugos koalicijos atstovas dr. Žydrūnas Preikša pristatė problemas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo

Plačiau...