Kaimo plėtra

Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtra vykdoma remiantis Europos sąjungos Bendrąja žemės ūkio politika (BŽŪP) (angl. Common agricultural policy). Šia politika siekiama sustiprinti žemės ūkį, palaikyti kaimo gyvybingumą, taip pat – užtikrinti gerą aplinkos būklę bei kovoti su klimato kaita.

Beveik 40 proc. ES biudžeto yra skiriama BŽŪP įgyvendinimui. Lėšos paskirstomos tiesioginės paramos ūkininkams bei rinkos priemonėms ir kaimo plėtros ramsčiams. Šiame leidinyje galite plačiau skaityti apie BŽŪP biudžeto skirstymą lietuvių kalba.

Šiuo metu Lietuva strategiškai rengiasi etapui po 2020 metų. Žemės ūkio ministerija paskelbė Kaimo plėtros ir žemės ūkio baltąja knygą, kurioje numatomi su kaimo plėtra ir žemės ūkiu susiję iššūkiai ir uždaviniai. tarp jų – kova su klimato kaita ir aplinkosaugos priemonės.

Lietuvos aplinkosauga, ypač gamtos apsauga, yra neatsiejama nuo darnios kaimo plėtros. Mes, Aplinkosaugos koalicija, aktyviai dalyvaujame Lietuvos kaimo plėtros politikos formavimo procesuose. Teikiame pasiūlymus valstybės institucijoms ir siekiame užtikrinti, kad augantys kaimai ir ūkiai atneštų šaliai didėjantį derlių ir gerėjančią aplinkos būklę.

Future of CAP - skaitykite plačiau apie BŽŪP po 2020 Europos komisijos puslapyje (anglų k.).

#FutureofCAP

Koks ryšys tarp gyvulininkystės ir gamtosaugos?

2020-01-03 Baltijos Aplinkos Forumas aplinkosaugos specialistas Justas Gulbinas dirba su agrarine aplinkosauga ir pievų buveinių apsauga. Justas pasakoja, kuo skiriasi pramoninė gyvulininkystė nuo didelės gamtinės vertės ūkininkavimo.

Plačiau...

Nitratų tarša

2019-12-12 Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, dėl nitratų taršos kenčia trečdalis Lietuvos upių ir ežerų. Pagrindinis šios taršos šaltinis – žemės ūkyje naudojamos trąšos. Dėl ariamosios žemės plėtros, vandens tarša nitratas nepaliaujamai auga toliau.

Plačiau...

Dirvožemio degradacija

2019-12-06 Lietuvoje dirvožemio būklė yra itin prasta. Lietuvoje humuso (arba dirvožemio organinės anglies) kiekis yra beveik perpus mažesnis už ES vidurkį, ir nuolat mažėja.

Plačiau...

Kaimo plėtra ir žemės ūkis

2019-11-22 Prasidėjo Aplinkos ministerijos organizuojama Klimato savaitė. Šios savaitės metu vyks renginiai, kurių metu bus diskutuojama, kaip reikėtų keistis kovoje su klimato krize.

Plačiau...

kreipimasis į europarlamentarus dėl darnesnės BŽŪP

2019-10-22 Praeitą savaitę, Strasbūre, nevyriausybininkai, ūkininkai, aplinkosaugininkai ir kiti kreipėsi į Europos Parlamentą.

Plačiau...

kaip ūkininkauti ir tausoti aplinką vienu metu?

2019-10-18 Ūkininkė ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro doktorantė Vilma Živatkauskienė itin daug dėmesio skiria aplinkos tausojimui ir biologinės įvairovės išsaugojimui.

Plačiau...

Žemės ūkio poveikis lietuvos kraštovaizdžiui 1944-2017

2019-10-15 Istoriškai buvo dirbami mažesni laukai. Juose buvo auginama didesnė kultūrų įvairovė. Šie smulkūs, ekstensyvūs ūkiai sukūrė vertingą, mozaikišką kraštovaizdį, kuriame klestėjo buveinės ir biologinė įvairovė.

Plačiau...

KOKĮ POVEIKĮ žemės ūkiui turi Besikeičiantis klimatas?

2019-10-09 Žemės ūkis yra vienas iš pažeidžiamiausių sektorių klimato kaitos akivaizdoje. Dėl klimato kaitos kyla grėsmė ir maisto saugumui.

Plačiau...

kokį poveikį klimatui turi žemės ūkis?

2019-10-01 Augalininkystė ir gyvulininkystė 2017 m. buvo atsakinga už 21,5 proc. už visų šalyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Todėl kovoje su klimato kaita, būtina ieškoti sprendimų žemės ūkyje.

Plačiau...

kOKS ŪKININKAVIMO POVEIKIS BIOLOGINEI ĮVAIROVEI?

2019-09-13 Virš 80 proc. visos Lietuvos teritorijos yra vykdomo ūkinė veikla (žemės ūkis ir miškininkystė). Dėl ūkinės veiklos ir gamtinių išteklių pereikvojimo išnyko daug rūšių ir natūralių buveinių.

Plaučiau...

Intensyvinti ūkininkavimą ar tausoti išteklius?

2019-09-11 Žemės ūkis turi didelį poveikį Lietuvos ir Europos gamtai. Apleista ūkinė veikla ir jos intensyvėjimas yra dvi pagrindinės priežastys, dėl kurios nyksta biologinė įvairovė kaimiškame kraštovaizdyje.

Plaučiau...

Kas yra bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)?

2019-09-05 ES Bendrai žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimui skiriamos lėšos sudaro apie 40 proc. viso Europos Sąjungos (ES) biudžeto. Iš BŽUP lėšų mokama parama kaimo plėtrai ir ūkininkams.

Plačiau...

KOKĮ POVEIKĮ ŽEMĖS ŪKIS TURI APLINKAI LIETUVOJE?

2019-09-02 Ūkinė veikla yra vykdoma net 52.4 proc. Lietuvos teritorijos. Dėl intensyvaus ūkininkavimo, žemės ūkio poveikis yra neigiamas beveik visiems su aplinka susijusiems rodikliams.

Plačiau...

Pasiūlymas DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2021-2027 M. STRATEGINIO PLANO

2019-07-05 Bendradarbiaudami su Lietuvos gamtos fondu ir Lietuvos ornitologų draugija pateikėme pasiūlymus Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021-2027 m. strateginiam planui.

Plačiau...

KAIMO PLĖTRA PO 2020 METŲ: kalbos apie KLIMATO KAITą IR APLINKOSAUGą

2019-02-21 Žemės ūkio ministerijoje pasirašyta Kaimo plėtros ir žemės ūkio baltoji knyga – strateginis dokumentas, numatantis nacionalinę kaimo plėtros viziją po 2020 metų. Pateikėme pasiūlymus ŽŪM aplinkosaugos klausimais.

Plačiau...

Gamtosauginiai Lietuvos kaimo plėtros programos aspektai

2019-02-05 seminare “Investicijų į Natura 2000 stiprinimas panaudojant ES fondus ir Prioritetinės veiksmų programos (PVP) atnaujinimas” Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas pristatė pranešimą.

Plačiau...