biologinė įvairovė

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMų PROJEKTO

Oficialus raštas

2019-03-26

Aplinkosaugos koalicija teikia pastabas miškų įstatymo pakeitimų projektui, paskelbtam derinti su visuomene teisės aktų sistemoje kovo 14 dieną.

Pakeitimus vertinome iš gamtosauginės pusės, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas vienas iš pagrindinių keliamų tikslų - užtikrinti tinkamą Europos Bendrijos (EB) svarbos buveinių ir biologinės įvairovės apsaugą. Taip pat norime pastebėti, kad tinkamai buveinių apsaugai labai svarbūs bus poįstatyminiai aktai (pvz., miškų kirtimo taisyklės) ir tinkamas jų įgyvendinimas.

Prieš teikdami konkrečias pastabas teisės aktui, norime atkreipti dėmesį, kad:

 • Natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, yra viešasis interesas, už kurio priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra atsakinga valstybė. Gamtine prasme vertingų miškų išsaugojimas yra visų pirma Lietuvos interesas, o ne vien tarptautinių įsipareigojimų įvykdymas.
 • Nors EB svarbos buveinių inventorizacija baigta 2014 metais, tačiau “Natura 2000” tinklas nebuvo galutinai suformuotas, o EB svarbos miškų buveinių ir su jomis susijusių rūšių apsauga nėra pakankamai užtikrinta. Pagal įsipareigojimus Lietuva turi saugoti ne mažiau 60% prioritetinių tipų EB svarbos buveinių ir ne mažiau 20% kitų tipų EB svarbos buveinių.
 • Tiek valstybiniuose miškuose, tiek privačiuose miškuose iki šiol nebuvo pakankamo supratimo ir geranoriško intereso saugoti gamtine prasme vertingus miškus. Linkstama įgyvendinti tik tai, kas būtina, nesilaikoma gamtai palankaus ūkininkavimo principų (pvz., pasiekę gamtinę brandą IIA grupės miškai iškertami atvejiniais arba plynais sanitariniais kirtimais).
 • “Natura 2000” tinklo suformavimas, miškų grupės keitimas, gamtotvarkos planų ir miškotvarkos projektų pakeitimai ir kitų teisės aktuose numatytų apsaugos priemonių įgyvendinimas trunka labai ilgai. Sunaikintos buveinės neįmanoma greitai atstatyti, todėl svarbu užtikrinti reikiamą vertingų buveinių apsaugą iki bus įgyvendinti įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatai.
 • Viešuose pristatymuose pateikiamas ekonominis vertinimas yra vienpusiškas. Jame skaitinėmis vertėmis įvertinti tik praradimai (negautos lėšos ir mokesčiai, sumokėtos kompensacijos, prarastos darbo vietos) dėl miško kirtimo uždraudimo. Nauda ir galimybės aprašomos tik apibendrintai, nes skaičiavimai nėra atlikti. Prašome užtikrinti, kad sprendimų priėmėjams ir visuomenei būtų pateikiamas nepriklausomas ir visapusiškas vertinimas ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriu.
 • Palaikome idėją, kad miškų grupių modelis iš esmės turėtų būti peržiūrėtas, bet kol bus sukurtas naujas modelis, tol turime užtikrinti tinkamą apsaugą. Naujo modelio kūrimas neturėtų tapti vilkinimu saugoti vertingas buveines.
 • Gamtine prasme vertingos teritorijos apima ne tik inventorizuotas EB svarbos buveines, bet ir kertines miško buveines, stambius paukščių lizdus, saugomas raudonosios knygos rūšis, vertingus kraštovaizdžio elementus ir t.t. Užtikrinant tinkamas apsaugos sąlygas EB svarbos buveinėms, neturi būti bloginama kitų vertingų teritorijų apsauga.


Pateikti derinimui miškų įstatymų pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pakeitimų, kurie galimai ne tik kad nepadės užtikrinti apsaugos, bet ir sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar griežtesnę apsaugą turinčiuose ir vertingesniuose gamtiniu požiūriu sklypuose bei biologinės įvairovės apsaugai svarbiausiose vietose.

Žemiau pateikiame pastabas siūlomiems miškų įstatymo pakeitimams.

1. Siūlome peržiūrėti “2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas”, kuriame tikslinami miškų grupių apibrėžimai.

Šiuo pakeitimu siekta, kad būtų apsaugotos EB svarbos buveinės (įvedama IIC grupė), mažinamas visuomenės pasipiktinimas (mažinamos plynųjų kirtimų biržės), mažinami kirtimų apribojimai ūkiniuose miškuose.

Dabartinė formuluotė galimai neužtikrins EB svarbos ir kitų gamtine prasme vertingų teritorijų apsaugos dėl šių priežasčių:

  1. Įvedama IIC grupė. IIC grupės įvedimas ir su ja susijusių poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimas užtruks. Būtina užtikrinti apsaugą pereinamuoju laikotarpiu, kitaip EB svarbos buveinių apsauga faktiškai bus atidėta, o tai gali sudaryti sąlygas dalies vertingų buveinių sunaikinimui.
  2. Švelninami kirtimų apribojimai IIA ir IIB grupėje, panaikinant draudimą gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose vykdyti atvejinius pagrindinius miško kirtimus. Nepritariame siūlomiems pakeitimams. Toks kirtimų apribojimų švelninimas paskatins II grupės miškų naudojimo didesnį intensyvumą ir prieštarauja šios grupės tikslams.
  3. Priešeroziniai miškai perkeliami į III grupę. Priešerozinių miškų vertinimas turėtų būti detalesnis, pagal jų gamtinę vertę. Į III grupę galimas perkėlimas tik gamtiškai mažiau vertingų medynų - baltalksnynų, pušynų, grynų eglynų. O plačialapiai medynai, ypač kuriuose yra išskirtos EB svarbos buveinės, turėtų likti IIA grupėje.
  4. Leidžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai III ir IV miškų grupėse nacionaliniuose parkuose. Nepritariame siūlomiems pakeitimams. Toks kirtimų apribojimų švelninimas sąlygos didesnį miškų naudojimo intensyvumą nacionaliniuose parkuose ir taip mažins jų gamtinę vertę bei didins visuomenės susipriešinimą. Siūlome neleisti plynųjų kirtimų nacionaliniuose parkuose. Saugomose teritorijose (išskyrus biosferos poligonus) palaipsniui naikinti IV miškų grupę, o saugomų teritorijų III grupės miškuose drausti plynus kirtimus, išskyrus reikalingus išsaugoti nykstančią biologinę įvairovę ar būtinus tam tikrų medynų atkūrimui.

Dabartinė įstatymo pakeitimo formuluotė švelnina kirtimo apribojimus ir gamtine prasme vertingose teritorijose, tačiau nepilnai užtikrina EB svarbos teritorijų apsaugą pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įgyvendinti visi numatyti pakeitimai.

2. Pritariame šiems įstatymų pakeitimams:

  1. 4 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu, kuriuo numatomos kompensacijos privačių miškų savininkams.
  2. 5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas, kuriuo leidžiamas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipams ir saugomų rūšių buveinėms atkurti.
  3. 6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas, kuriuo įvedamas reguliavimas miško dauginamajai medžiagai.

3. 15 straipsnio pakeitimuose siūlome numatyti papildomai, kad saugomose teritorijose nėra reikalaujama atsodinti miško ir leidžiamas savaiminis atžėlimas, kai tai suderinta planavimo dokumentuose.