projektai

 Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių telkimas ir stiprinimas  (2024 metai)

Projekto tikslas - įgyvendinti „Aplinkosaugos koalicijos“ ilgalaikę strategiją bei sustiprinti jos narių bendrą veiklą, kad galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir svariau prisidėti įgyvendinant Europos “Žaliąjį kursą”.

Tam pasiekti keliami tokie uždaviniai:

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31

Skirtas finansavimas: 66 999,44 EUR 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Projektų konkursas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2023-2024 metais konkursas 

Konkursą administruojanti įstaiga: Europos socialinio fondo agentūra

Partnerė projekte "Pelkių atkūrimo skatinimas darant poveikį teisėkūrai, didinant visuomenės sąmoningumą ir įtrauktį, siekiant šalies ŠESD emisijų sumažinimo"

Aplinkosaugos koalicija projekte dalyvauja kaip partnerė. Plačiau apie projektą čia.

Projekto lyderis: Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Hidrologinio režimo atkūrimas nusausintose pelkėse ir kituose durpynuose, tvarus jų naudojimas ir pelkininkystės vystymas – viena iš galimybių efektyviai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas iš žemdirbystei ir pramonei naudojamų durpžemių, taip prisidedant prie šalies įsipareigojimų įgyvendinimo klimato ir aplinkosaugos srityse.

Projekto tikslais yra orientuoti į skirtingų sektorių – žemės ūkio ir pramonės – ŠESD emisijų mažinimą:

Plačiau apie projektą čia

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-09-08 iki 2025-09-08

Projektui skirtas finansavimas: 85 856,43 EUR
Iš jų partneriui „Aplinkosaugos koalicijai: 7 200 EUR

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūraLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Įgyvendinti projektai

 Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių telkimas ir stiprinimas  (2023 metai)

Projekto tikslas - įgyvendinti „Aplinkosaugos koalicijos“ ilgalaikę strategiją bei sustiprinti jos narių bendrą veiklą, kad galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir svariau prisidėti įgyvendinant Europos “Žaliąjį kursą”.

Tam pasiekti keliami tokie uždaviniai:

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31

Gautas finansavimas: 64 954,38 EUR 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Projektų konkursas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2023-2024 metais konkursas 

Konkursą administruojanti įstaiga: Europos socialinio fondo agentūra

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ telkimas ir stiprinimas (2022 metai)

Šiuo projektu Aplinkosaugos koalicija siekia telkti ir stiprinti organizacijos  bendruomenę ir jos gebėjimus tam, kad galėtų dar produktyviau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir pagerinti sąlygas efektyvesniam viešosios politikos formavimui. 

Projekto tikslas - telkti Aplinkosaugos koalicijos bendruomenę ir stiprinti jos gebėjimus, kad bendromis jėgomis vykdydama aplinkosaugos politikos stebėseną ir aplinkosauginę advokaciją galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir svariau prisidėtų įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Tam pasiekti įvykdyti tokie uždaviniai:

2023 m. vasario 7 d. įvyko viešas projekto pristatymas.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-04-05 iki 2022-12-31

Gautas finansavimas: 59 871,24 59 EUR 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Projektų konkursas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Aplinkosaugos advokacija žemės ūkio politikos formavime

Projektu siekiama sustiprinti pilietinės visuomenės vykdomą aplinkosaugos ir klimato advokaciją formuojant žemės ūkio politiką. Siekiama, kad vystant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą 2023 – 2027 m., būtų priimti aplinkai palankesni sprendimai. Šis projektas yra tarptautinio projekto dalis, įgyvendinamo EEB, jo tikslas – plėtoti aplinkai ir klimatui draugišką žemės ūkio politiką bei stiprinti pilietinės visuomenės nuomonės atstovavimą ES ir nacionaliniu lygmenimis.

Projekto metu buvo parengtas vienlapis,  žemės ūkio plėtros strateginio plano vertinimai, ruošiami ir teikiami pasiūlymai, kurie pristatyti susitikimuose su sprendimų priėmėjais, sudalyvauta konsultacijose. Visuomenės balsui stiprinti parengta Aplinkosauginė fotografijų paroda „Augintojai“, kuri šiuo metu keliauja per Lietuvą. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2022-01-31

Gautas finansavimas: 9 206,75 EUR   

Projektą finansuoja European Environmental Bureau (EEB)

Daugiau apie fondą: https://eeb.org/ 

Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką

Projekto tikslas - stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika. Siekiama, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui, palankūs sprendimai, kurie užtikrintų palankias sąlygas ūkininkauti ateinančioms kartoms.

Lietuvoje nėra nei politinės valios, nei nuoseklaus visuomenės atstovavimo mineralinių trąšų naudojimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Dėl perteklinio šių trąšų naudojimo alinamas dirvožemis, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir nitratų koncentracija Lietuvos vandenyse.

Žemės ūkio sektoriuje sprendimų priėmimų procesuose daugiau įtakos turi institucijos ir žemės ūkio verslo interesus atstovaujančios lobistinės asociacijos. Viešuosius, ypač su aplinkosauga susijusius interesus ginančios PVO dažnai veikia savanorišku pagrindu. Todėl jų veikla yra labiau fragmentiška, nei sisteminė. Dėl nenuoseklaus viešojo aplinkosauginio intereso atstovavimo nukenčia ir su aplinka susijusių priimtų sprendimų kokybė.

Silpnas visuomeninių interesų balsas trąšų ir dirvožemio politikos formavimo procesuose kelia grėsmę patiems ūkininkams ir jų verslo perspektyvoms. Dėl aplinkos būklės blogėjimo gali nukentėti maisto kokybė, o dėl to –  vartotojai. Gyventojams, poilsiautojams, žvejams kaimuose atitenka ir kitos neigiamos pasekmės – užteršti vandenys, besikeičiantis klimatas.

Projekto tikslas stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus sprendimų priėmimo procesuose, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika, siekiant, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui palankūs sprendimai.

Siekdami šio tikslo susisteminome esamas įvairių sričių ekspertų žinias ir suformavome poziciją darnaus tręšimo klausimais, kuri parengta ir pristatyta sprendimų priėmėjams, dalyvaujantiems nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo procesuose, jos pagrindu buvo ir bus teikiami pasiūlymai. Taip pat pozicija pristatyta ūkininkams ir kitoms tikslinėms grupėms regionuose. Šios pozicijos atstovavimas ir komunikavimas sustiprino PVO advokacinę veiklą, sustiprino jų poveikį procesuose, susijusiose su mineralinių trąšų naudojimu ir darnesnių tręšimo alternatyvų siūlymu.
Sukurta dirvožemio apsaugos internetinė svetainė: https://www.dirvozemioapsauga.lt/

Projekto vadovas: Andrius Laurinavičius, andrius@akoalicija.lt, tel.: 865685019

Projekto partneriai: VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2022-01-01

Gautas finansavimas: 46 730,80 EUR

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis

Daugiau apie fondus: www.apf.lt ir www.eeagrants.org 

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių veiklos stiprinimas (2021 metai)

Projektu siekiama sustiprinti Aplinkosaugos koalicijos ir jos narių veiklos organizavimą, didinti jų darbo efektyvumą, gerinti komunikavimą su organizacijomis narėmis bei pagerinti sąlygas prisidėti prie viešosios politikos formavimo. Projekto metu numatytos veiklos prisidėjo prie aplinkosaugos advokacijos kokybės kėlimo, suteikė tvirtą pagrindą metodologiškai pagrįstai aplinkosaugos stebėsenai, o taip pat padidino Aplinkosaugos koalicijos ir jos narių skaidrumą bei atskaitomybę. 

Projekto tikslas - sustiprinti “Aplinkosaugos koalicijos” ir jos narių veiklą, kad galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir svariau prisidėti įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Tam pasiekti įvykdyti tokie uždaviniai:

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

Gautas finansavimas: 48 914,01 EUR   

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Projektų konkursas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Aplinkosaugos koalicijos institucinis stiprinimas

Projektu siekiama sustiprinti Aplinkosaugos koaliciją, didinti narių bendradarbiavimą bei darbo efektyvumą, gerinti komunikavimą su visuomene, kitais sektoriais bei institucijomis, kad koalicija ir nariai galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginius viešuosius interesus, daryti didesnę įtaką srendimų priėmimui bei sąmoningam politikos formavimui. Tiklsui įgyvendinti Aplinkosaugos koalicija pasitelkusi specialistų konsultacijas stiprino darbuotojų kompetencijas NVO įtraukimo ir kitų aktualių temų politikos formavimo srityse. Projekto metu buvo suformuotas lėšų pritraukimo planas, kuris pradėtas vykdyti, sustiprintas Aplinkosaugos koalicijos finansavimo tvarumas. Pasitelkus viešinimo priemones buvo efektyvinama Aplinkosaugos koalicijos komunikacija visuomenėje.

Projekto tikslas - Aplinkosaugos koalicijos institucinis stiprinimas per darbuotojų gebėjimų gilinimą, siekiant didesnio įtraukumo sprendimų priėmime,  veiklų sklaidos efektyvinimą bei finansinio tvarumo stiprinimą taip kuriant pajėgsnį aplinkosaugos sektorių galintį efektyviau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą.


Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-10-22 iki 2021-12-31

Gautas finansavimas: 13 655,50 EUR   

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Projektų konkursas: Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursas

Aplinkosaugos srities NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stiprinimas

Projekto tikslas - suvienyti Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų jėgas, ieškant konstruktyvių sprendimų aktualioms aplinkosaugos problemoms ir stiprinant visuomenės balsą. Projekto metu buvo ruošiami ir teikiami pasiūlymai valstybinėms institucijoms su aplinka susijusiais klausimais. Visi pateikti pasiūlymai pristatyti visuomenei. 

Šiuo metu Lietuvoje NVO įsitraukimas į aplinkosaugos politikos kūrimą yra labiau atsitiktinis, nei nuoseklus. Daugelis NVO veikia savanorišku pagrindu, dėl to priimant valdymo sprendimus viešiems aplinkosauginiams interesams atstovaujama žymiai silpniau, nei verslo grupių interesams, kuriems dažnai atstovauja profesionalūs lobistai. Dėl to ilgalaikėje perspektyvoje nukenčia bendroji visuomenė ir Lietuvos aplinkos apsauga. Projekto metu Aplinkosaugos koalicija ir jos narės sustiprins pajėgumus reaguoti į aplinkosaugos problemas ir ruošti pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams. Taip bus sustiprintas aplinkosauginio nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo, o kartu ir visuomenės balsas. 

Projekto metu pateikti pasiūlymai šiose temose: 

Projekto partneriai:
Všį Baltijos aplinkos forumas“,
GAA Baltijos vilkas
Lietuvos entomologų draugija

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-11-05 iki 2021-11-05

Gautas finansavimas: 167 541,88 EUR   

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Daugiau apie projektą: es.investicijos.lt.

Daugiau apie fondą: https://www.esf.lt