Projektai

APLINKOSAUGOS ADVOKACIJA ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS FORMAVIME

Šiuo projektu siekiama sustiprinti pilietinės visuomenės vykdomą aplinkosaugos ir klimato advokaciją formuojant žemės ūkio politiką. Siekiama, kad vystant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą 2023 – 2027 m., būtų priimti aplinkai palankesni sprendimai. Šis projektas yra tarptautinio projekto dalis, įgyvendinamo EEB, jo tikslas – plėtoti aplinkai ir klimatui draugišką žemės ūkio politiką bei stiprinti pilietinės visuomenės nuomonės atstovavimą ES ir nacionaliniu lygmenimis.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2022-01-31

Skirta suma: 9 206,75 Eur

Projektą finansuoja European Environmental Bureau (EEB)

Daugiau apie fondą: https://eeb.org/

Aplinkosaugos NVO advokacija formuojant mineralinių trąšų ir dirvožemio apsaugos politiką

Projekto tikslas stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika. Siekiama, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui, palankūs sprendimai, kurie užtikrintų palankias sąlygas ūkininkauti ateinančioms kartoms.

Lietuvoje nėra nei politinės valios, nei nuoseklaus visuomenės atstovavimo mineralinių trąšų naudojimo ir dirvožemio apsaugos klausimais. Dėl perteklinio šių trąšų naudojimo alinamas dirvožemis, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir nitratų koncentracija Lietuvos vandenyse.

Žemės ūkio sektoriuje sprendimų priėmimų procesuose daugiau įtakos turi institucijos ir žemės ūkio verslo interesus atstovaujančios lobistinės asociacijos. Viešuosius, ypač su aplinkosauga susijusius interesus ginančios PVO dažnai veikia savanorišku pagrindu. Todėl jų veikla yra labiau fragmentiška, nei sisteminė. Dėl nenuoseklaus viešojo aplinkosauginio intereso atstovavimo nukenčia ir su aplinka susijusių priimtų sprendimų kokybė.

Silpnas visuomeninių interesų balsas trąšų ir dirvožemio politikos formavimo procesuose kelia grėsmę patiems ūkininkams ir jų verslo perspektyvoms. Dėl aplinkos būklės blogėjimo gali nukentėti maisto kokybė, o dėl to – vartotojai. Gyventojams, poilsiautojams, žvejams kaimuose atitenka ir kitos neigiamos pasekmės – užteršti vandenys, besikeičiantis klimatas.

Projekto tikslas yra stiprinti aplinkosaugos NVO ir pilietinės visuomenės balsą ir atstovauti aplinkosaugos interesus sprendimų priėmimo procesuose, kurie yra susiję su tręšimo ir dirvožemio apsaugos politika, siekiant, kad būtų priimti aplinkai ir klimatui palankūs sprendimai.

Kad pasiektume šį tikslą norime susisteminti esamas įvairių sričių ekspertų žinias ir suformuoti poziciją darnaus tręšimo klausimais, kuri būtų parengta ir pristatyta sprendimų priėmėjams, dalyvaujantiems nacionalinės svarbos sprendimų priėmimo procesuose, jos pagrindu būtų teikiami pasiūlymai. Pozicija taip pat bus pristatyta ūkininkams ir kitoms tikslinėms grupėms regionuose. Šios pozicijos atstovavimas ir komunikavimas stiprintų PVO advokacinę veiklą, stiprintų jų poveikį procesuose, susijusiose su mineralinių trąšų naudojimu ir darnesnių tręšimo alternatyvų siūlymu.

Projekto vadovas: Andrius Laurinavičius, andrius@akoalicija.lt, tel.: 865685019

Projekto partneriai: VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-02 iki 2022-01-01

Skirta suma: 46 730,80 Eur

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis

Daugiau apie fondus: www.apf.lt ir www.eeagrants.org

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ ir jos narių veiklos stiprinimas

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Aplinkosaugos koalicijos ir jos narių veiklos organizavimą, didinti jų darbo efektyvumą, gerinti komunikavimą su organizacijomis narėmis bei pagerinti sąlygas prisidėti prie viešosios politikos formavimo. Projekto metu numatytos veiklos prisidės prie aplinkosaugos advokacijos kokybės kėlimo, suteiks tvirtą pagrindą metodologiškai pagrįstai aplinkosaugos stebėsenai, o taip pat padidins Aplinkosaugos koalicijos ir jos narių skaidrumą bei atskaitomybę.

Projekto tikslas - sustiprinti “Aplinkosaugos koalicijos” ir jos narių veiklą, kad galėtų stipriau atstovauti aplinkosauginį viešąjį interesą ir svariau prisidėti įgyvendinant Europos “Žaliąjį kursą”. Tam pasiekti keliami tokie uždaviniai:

  • Parengti strategijas ir paruošti aplinkas vykdyti veiklas pagal nustatytas naujas prioritetines kryptis.

  • Vykdyti veiklas pagal nustatytas prioritetines kryptis.

  • Įgyvendinti papildomas priemones atskaitomybei ir skaidrumui.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

Skirta suma: 49 067,63 Eur

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektų konkursas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Aplinkosaugos srities nvo dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stiprinimas

Projekto tikslas — suvienyti Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų jėgas, ieškant konstruktyvių sprendimų aktualioms aplinkosaugos problemoms ir stiprinant visuomenės balsą. Projekto metu bus ruošiami ir teikiami pasiūlymai valstybinėms institucijoms su aplinka susijusiais klausimais. Visi pateikti pasiūlymai bus pristatomi visuomenei.

Šiuo metu Lietuvoje NVO įsitraukimas į aplinkosaugos politikos kūrimą yra labiau atsitiktinis, nei nuoseklus. Daugelis NVO veikia savanorišku pagrindu, dėl to priimant valdymo sprendimus viešiems aplinkosauginiams interesams atstovaujama žymiai silpniau, nei verslo grupių interesams, kuriems dažnai atstovauja profesionalūs lobistai. Dėl to ilgalaikėje perspektyvoje nukenčia bendroji visuomenė ir Lietuvos aplinkos apsauga. Projekto metu Aplinkosaugos koalicija ir jos narės sustiprins pajėgumus reaguoti į aplinkosaugos problemas ir ruošti pasiūlymus viešojo valdymo sprendimams. Taip bus sustiprintas aplinkosauginio nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo, o kartu ir visuomenės balsas.

Projekto partneriai: Všį Baltijos aplinkos forumas“, GAA Baltijos vilkas“ ir Lietuvos entomologų draugija

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2018-11-05 iki 2021-11-05

Skirta suma: 171 875,00 Eur

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Daugiau apie projektą: es.investicijos.lt.

Daugiau apie fondą: https://www.esf.lt