Gyvoji gamta

Gyvoji gamta – visa miškų, pievų, vandenų, pelkių ir kitų buveinių gyvybė. Šiuo metu visuotinai sutariama, kad gyvąją gamtą reikia saugoti, nes neatsargi žmonių veikla ją naikina: vandens tarša pražudo žuvis ir kitus vandens gyvūnus, nusausinus šlapynes nelieka drėgmėje augančių augalų ir roplių, suarus pievas nebelieka vietos ten gyvavusioms augalų, paukščių ir vabzdžių rūšims. Kartu ūkinė veikla reikalinga žmonių gerovei, todėl svarbu rasti sprendimus, kaip vykdyti ūkinę veiklą, išsaugant gamtą.

Gyvosios gamtos būklė yra prasta - pasaulio mokslininkai kalba apie masinį rūšių nykimą dėl žmonių ūkinės veiklos. 2020 m. Europos Komisija pristatė 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama spręsti biologinės įvairovės krizę, suvaldyti ūkinės veiklos poveikį gamtai.

Aplinkosaugos koalicijos tikslas – kad Lietuvoje žmonių veikla būtų suderinta su gyvosios gamtos apsauga. Dėl to rūpinamės, kad biologinės įvairovės apsaugos tikslai būtų tinkamai atspindėti valstybės strateginiuose dokumentuose, pvz., biologinė įvairovė buvo viena iš temų, dėl kurių teikėme pastabas Nacionaliniam pažangos planui. Taip pat imamės konkrečių problemų ir siekiame pokyčių gyvosios gamtos labui. Viena iš tokių temų – medžioklės reglamentavimas. Teikėme pastabas ir pasiūlymus Medžioklės taisyklėms, keldami medžioklei aukštesnius gamtosauginius ir etikos reikalavimus. Kitoje temoje siekiame, kad būtų nugriautos nebenaudojamos užtvankos, tai leistų atsistatyti upių tėkmei ir atsivertų kelius plaukti žuvims. Dėl to teikėme pasiūlymus Vandenų srities plėtros programai. Ūkininkų ir vilkų konfliktui spręsti teikėme siūlymus dėl vilkų žalos prevencinių priemonių įsigijimo kompensavimo ir duomenų apie jas rinkimo.

Aplinkosaugos koalicija, 2020

Aplinkos ministerija, 2020


Europos aplinkos agentūra, 2020

Europos aplinkos agentūra, 2019

2023-09-14 Išsiuntėme išplėstus pakartotinius pasiūlymus LR Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo pakeitimams. Siūlomi šio įstatymo pakeitimai yra būtini ir ilgai laukti, tačiau nepakankami gamitnių vertybių apsaugai, todėl siūlome ribojimus išplėsti, ypač gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose.

2023-07-10 Trečiadienį (liepos 12 d.) Europos Parlamente vyks balsavimas dėl vieno kertinių Žaliojo kurso įgyvendinimo dokumentų – Gamtos atkūrimo reglamento. Šiame balsavime svarbus vaidmuo teks ir Lietuvos europarlamentarams. 

2023-07-07 Kviečiame daugiau sužinoti apie Gamtos atkūrimo reglamentą. Ir Europos komisijos parengtą reglamento poveikio vertinimą. 


2023-06-05 Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų atstovai išsiuntė kreipimąsi į Seimo narius, dėl Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1457.

2023-04-03 Šiemet Europos Parlamente derinamas ir turėtų būti priimtas Gamtos atkūrimo reglamentas. Šiuo Reglamentu turi būti užtikrinta, kad degradavusios Europos gamtos ekosistemos atsikurtų ir vėl teiktų ekosistemų paslaugas. Ypač daug dėmesio skiriama ekosistemoms, sugeriančioms anglį, bei ekosistemoms, atliekančioms svarbų vaidmenį mažinant stichinių nelaimių poveikį.   

2023-03-25 Kartu su kitomis Europos nevyriausybinėmis organizacijomis, susibūrusiomis į #RestoreNature kampaniją, aktyvavome laiškų Europos Parlamento nariams rinkimo platformą. Kviečiame per šią platformą išsiųsti laišką Europos Parlamento nariams ir Lietuvos aplinkos ministrui, pasakant jiems, kad mums reikia gamtos ir mums reikia ambicingo Gamtos atkūrimo reglamento.  

2022-12-30 Teikėme pirmines pastabas, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai,  2022 m. gruodžio 2 d. derinimui paskelbtiems LR saugomų teritorijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų projektams.

2022-11-04 Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė skaitė pranešimą „Klimatas ir gamta – kaip sprendžiant vieną krizę negilinti kitų?“ Vilniaus universiteto organizuotoje konferencijoje „Klimatosaugos briaunos 2022“.

2022-08-25  LR Aplinkos ministerijai teikiame įžvalgas ir vertinimus dėl ES gamtos atkūrimo reglamento įgyvendinimo Lietuvoje galimybių. Raginame Lietuvą paremti Reglamentą pilna apimtimi ir įsipareigoti jį įgyvendinti. 

2021-09-15 Aplinkosaugos koalicija kartu su Lietuvos entomologų draugija paruošė ir LR aplinkos ministerijai pateikė pasiūlymus Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės veiksmų planui 2021-2030 metams. Rašte atkreipiamas dėmesys į būtinybę pradėti nuosekliai stebėti vabzdžių apdulkintojų populiacijas ir vertinti jų būklę, nes tokie stebėjimai padėtų sekti ir šalies biologinės įvairovės būklę įvairiose ekosistemose.

2021-06-08 Palaikome iniciatyvą spręsti problemas, susijusias su augalininkystės sukeliama tarša bei kliūtimis upėse. Manome, kad būtina spręsti ariamosios žemės plėtros, mineralinių trąšų, užtvankų (jų liekanų, ir kitų upėse esančių kliūčių) ir hidroelektrinių sukeliamas problemas, siekiant reikšmingai priartėti prie Vandens pagrindų direktyvos tikslų ir užtikrinti gerą upių ik kitų vandenų būklę. 

2021-02-12 Viešosioms konsultacijoms pateiktoje Renovacijos strategijos versijoje nėra įtraukta biologinės įvairovės apsaugos tema. Siūlome į Renovacijos strategiją įtraukti atskirą skyrių dėl biologinės įvairovės ir buveinių apsaugos ir būklės gerinimo. Šiame skyriuje turi būti nagrinėjama renovacijos įtaka biologinei įvairovei ir buveinėms.

2021-01-27 mūsų atstovė dalyvavo LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl užtvankų ir hidroelektrinių tvarumo. 

2020-12-16 išsiuntėme papildytą pasiūlymų santrauką dėl biologinės įvariovės apsaugos ir atkūrimo. Pirmą pasiūlymų redakciją Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkei ir kandidatams į aplinkos, žemės ūkio ir susisiekimo ministrus išsiuntėme gruodžio 1 d., kai buvo pradėta rengti Vyriausybės programa. 

2020-11-24 Atsižvelgiant Vilniaus miesto savivaldybės ir Žaliosios politikos instituto surengtą Vilniaus aplinkos apsaugos forumą ir jo metu vykusias diskusijas, teikiame pasiūlymus nacionaliniams teisės aktams ir politikos formavimo procesams dėl prioritetinių biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo veiksmų ir priemonių Vilniaus mieste.

2020-11-19 Dalyvavome seminare "Vilniaus aplinkos būklė – kur esame?" ir pristatėme biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo galimybes Vilniaus mieste. Seminaras yra sudėtinė Vilniaus aplinkos forumo 2020 dalis. 

2020-07-21 Šalyje yra inventorizuota apie 1,200 užtvankų, tačiau manoma, kad jų yra šimtais daugiau. Dešimtys ar net šimtai šių užtvankų yra apleistos, bešeimininkės, dažnai niekas neprisiima atsakomybės už jų priežiūrą, avarinės būklės panaikinimą. Būtent tokia buvo ir užtvanka Bražuolės upėje.

2020-05-21 Teikiame savo pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

2020-04-17 (Santrauka) Medžioklė turi būti reglamentuojama ir vykdoma taip, kad nedarytų neigiamo poveikio biologinei įvairovei, būtų pagrįsta biologinės įvairovės apsaugos ir konfliktų valdymo poreikiu, užtikrintų kiek galima etiškesnį elgesį su medžiojamaisiais gyvūnais.

2020-04-17 Teikiame pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.

2020-03-31 Pateikėme pastabas medžiotojų organizacijų parengtam Medžioklės taisyklių projektui bei savo siūlymus Medžioklės taisyklėms.

2020-02-24 Išsiuntėme oficialų raštą atsakingoms institucijoms su pasiūlymais vilkų žalos prevencinių priemonių vertinimui ir informacijos apie jų efektyvumą rinkimui.

2020-01-30 Žemės ūkio ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą įgyvendinimo taisyklių.

2019-07-25 Teikiame pasiūlymą dėl numatomų Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos (toliau - VSPP) pakeitimų ir ilgalaikių tikslų, siekiant pagerinti vandenų būklę, žuvų migracijos sąlygas ir įgyvendinti ES Vandens pagrindų direktyvos tikslus.

2019-06-26 Pateikėme LRS Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymą dėl upių ekologinės būklės gerinimo. 

2019-03-20 Aplinkos ministerija ir AMBER (angl. Adaptive Management of Barriers in European Rivers) rengia seminarą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.