Gyvoji gamta

Gyvoji gamta – visa miškų, pievų, vandenų, pelkių ir kitų buveinių gyvybė. Šiuo metu visuotinai sutariama, kad gyvąją gamtą reikia saugoti, nes neatsargi žmonių veikla ją naikina: vandens tarša pražudo žuvis ir kitus vandens gyvūnus, nusausinus šlapynes nelieka drėgmėje augančių augalų ir roplių, suarus pievas nebelieka vietos ten gyvavusioms augalų, paukščių ir vabzdžių rūšims. Kartu ūkinė veikla reikalinga žmonių gerovei, todėl svarbu rasti sprendimus, kaip vykdyti ūkinę veiklą, išsaugant gamtą.

Gyvosios gamtos būklė yra prasta - pasaulio mokslininkai kalba apie masinį rūšių nykimą dėl žmonių ūkinės veiklos. 2020 m. Europos Komisija pristatė 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama spręsti biologinės įvairovės krizę, suvaldyti ūkinės veiklos poveikį gamtai.

Aplinkosaugos koalicijos tikslas – kad Lietuvoje žmonių veikla būtų suderinta su gyvosios gamtos apsauga. Dėl to rūpinamės, kad biologinės įvairovės apsaugos tikslai būtų tinkamai atspindėti valstybės strateginiuose dokumentuose, pvz., biologinė įvairovė buvo viena iš temų, dėl kurių teikėme pastabas Nacionaliniam pažangos planui. Taip pat imamės konkrečių problemų ir siekiame pokyčių gyvosios gamtos labui. Viena iš tokių temų – medžioklės reglamentavimas. Teikėme pastabas ir pasiūlymus Medžioklės taisyklėms, keldami medžioklei aukštesnius gamtosauginius ir etikos reikalavimus. Kitoje temoje siekiame, kad būtų nugriautos nebenaudojamos užtvankos, tai leistų atsistatyti upių tėkmei ir atsivertų kelius plaukti žuvims. Dėl to teikėme pasiūlymus Vandenų srities plėtros programai. Ūkininkų ir vilkų konfliktui spręsti teikėme siūlymus dėl vilkų žalos prevencinių priemonių įsigijimo kompensavimo ir duomenų apie jas rinkimo.

2020-07-21 Šalyje yra inventorizuota apie 1,200 užtvankų, tačiau manoma, kad jų yra šimtais daugiau. Dešimtys ar net šimtai šių užtvankų yra apleistos, bešeimininkės, dažnai niekas neprisiima atsakomybės už jų priežiūrą, avarinės būklės panaikinimą. Būtent tokia buvo ir užtvanka Bražuolės upėje.

Plačiau...

DĖL MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ PROJEKTO

2020-05-21 Teikiame savo pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto (toliau – Projektas).

Plačiau...

APLINKOSAUGOS KOALICIJOS SIŪLYMAI KEISTI MEDŽIOKLĖS TAISYKLES

2020-04-17 (Santrauka) Medžioklė turi būti reglamentuojama ir vykdoma taip, kad nedarytų neigiamo poveikio biologinei įvairovei, būtų pagrįsta biologinės įvairovės apsaugos ir konfliktų valdymo poreikiu, užtikrintų kiek galima etiškesnį elgesį su medžiojamaisiais gyvūnais.

Plačiau...

DĖL MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ PROJEKTO

2020-04-17 Teikiame pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.

Plačiau...

PASIŪLYMAI MEDŽIOKLĖS TAISYKLĖMS IR PASTABOS SIŪLOMIEMS PAKEITIMAMS

2020-03-31 Pateikėme pastabas medžiotojų organizacijų parengtam Medžioklės taisyklių projektui bei savo siūlymus Medžioklės taisyklėms.

Plačiau...

Pasiūlymai vilkų žalos prevencinių priemonių vertinimui

2020-02-24 Išsiuntėme oficialų raštą atsakingoms institucijoms su pasiūlymais vilkų žalos prevencinių priemonių vertinimui ir informacijos apie jų efektyvumą rinkimui.

Plačiau...

PASIŪLYMAI prevencinių priemonių prieš vilkus taisyklėms

2020-01-30 Žemės ūkio ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą įgyvendinimo taisyklių.

Plačiau...

DĖL VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017-2023 M. PROGRAMOS PAKEITIMŲ

2019-07-25 Teikiame pasiūlymą dėl numatomų Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos (toliau - VSPP) pakeitimų ir ilgalaikių tikslų, siekiant pagerinti vandenų būklę, žuvų migracijos sąlygas ir įgyvendinti ES Vandens pagrindų direktyvos tikslus.

Plačiau...

RAŠTAS DĖL LIETUVOS UPIŲ IR KITŲ VANDENS TELKINIŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMO

2019-06-26 Pateikėme LRS Aplinkos apsaugos komitetui pasiūlymą dėl upių ekologinės būklės gerinimo.

Plačiau...

AMBER SEMINARAS: ATSAKĖ, KAIP ATKURTI GERĄ UPIŲ BŪKLĘ LIETUVOJE

2019-03-20 Aplinkos ministerija ir AMBER (angl. Adaptive Management of Barriers in European Rivers) rengia seminarą dėl upių ekologinės būklės gerinimo. Plačiau...