Visuomenės balsas

Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriui Ignotui Šalavėjui


DĖL “TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBOS PARKO PRITAIKYMAS LANKYMUI IR TAUSOJANČIAM NAUDOJIMUI” PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Oficialus raštas

2019-04-15

Kreipiamės į Jus, norėdami informuoti, kad Vilniaus m. savivaldybės administracijos projektas “Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui” (paraiškos kodas: 05.4.1-APVA-V-016-01-0003) yra įgyvendinamas galimai nesilaikant nustatytų finansavimo sąlygų.

LR Aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakyme Nr D1-660 nurodoma, kad šis projektas yra finanduojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, 05.4.1-APVA-V-016 priemonės „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, bei AM 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-271 patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą, kuriame pabrėžta, kad projektai privalo atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų: Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas) nuostatas. Konkrečiai: tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sprendžiant šį uždavinį siekiama užtikrinti “kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą”. Deja, esminės šiame dokumente išvardytos nuostatos minimame Vilniaus m. savivaldybės projekte ne tik kad neįgyvendinamos, bet kaip tik atvirkščiai – grubiai pažeidžiamos.

1. Neatsižvelgiama į suinteresuotos visuomenės pastabas.

“Visuomenės dalyvavimas yra vienas pagrindinių sėkmingą nacionalinės kraštovaizdžio politikos įgyvendinimą lemiančių veiksnių”, - teigiama Veiksmų plane. Tačiau šis reikalavimas nėra įgyvendinamas. Sąmoninga visuomenė, šios srities profesionalai siekia išsaugoti parkų ekologines vertybes, funkcijas ir charakterį, tačiau į jų nuomonę iš esmės nėra atsižvelgiama. Iškirstos brandžių medžių alėjos (įregistruotos kaip parko vertingosios savybės), ruošiantis atsodinti naujais ir intensyvios priežiūros reikalaujančiais medžiais, tuo ženkliai sumažinant istorinę, kultūrinę ir ekologinę parko vertę. Tai prieštarauja nacionalinei krašovaizdžio politikai, Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatoms.

Pristatyti ir pagrįsti priimtus sprendimus dėl brandžių medžių šalinimo Trakų Vokės dvaro parke žadėjusi administracija leidimą iškirsti brandžių medžių alėjas išdavė pažeisdama Tarybos patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Dėl išduoto pažeidžiant procedūras leidimo yra pateiktas reikalavimas atsakingus asmenis patraukti administracinėn atsakomybėn. Taip pat dėl Trakų Vokės parko tvarkymo darbų yra kreiptasi į teismą.

2. Nesistengiama išsaugoti esamus gyvybingus želdinius.

Projektų sprendiniais visų pirma sprendžiami infrastruktūros tvarkymo uždaviniai. Tai tampa formalia priežastimi šalinti vertingus želdinius. Tuo yra pažeidžiami ne tik Veiksmų plane išdėstyti principai, bet ir teisės aktai, nustatantys teritorijų naudojimo paskirtis ir prioritetus (šiuo atveju – konservacinį prioritetą), jų tarpe LR Žemės įstatymo 28 str. 1 d. 2 p., pagal kurį valstybės ir savivaldybių saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemės sklypuose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga.

Tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį ir į tai, kad Trakų Vokės parko tvarkymo projektas įgyvendinamas pažeidžiant ne tik Veiksmų plano nuostatas, bet ir įstatymuose ir tarptautinėje teisėje nustatytus privalomus principus, pagal kuriuos organizuojama želdynų ir želdinių apsauga bei tvarkymas.

Pagal LR Želdynų įstatymą, želdynų ir želdinių apsauga bei tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus: įvertinti suinteresuotos visuomenės motyvuotą nuomonę (3 str. 3 d. 7 p.), saugoti biologinę įvairovę (3 str. 3 d. 1 p.), išlaikyti istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumą (3 str. 3 d. 1 p.), želdynų ir želdinių tvarkymo metu išsaugoti esamus gyvybingus perspektyvius želdinius (22 str. 2 d.). Šiais įstatyminiais principais yra įgyvendinamos kelių svarbių tarptautinių konvencijų nuostatos, jų tarpe: 2004 m. įstatymu ratifikuota Europos kraštovaizdžio konvencija ir 2001 m. įstatymu ratifikuota Orhuso konvencija (JT konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais), pagal LR Konstitucinio teismo išaiškinimą taikytina ir tiesiogiai.

Brandžių medžių alėjų šalinimas vykdytas neatsižvelgiant į biologinės įvairovės požiūriu vertingų medžių išsaugojimo svarbą. Plynai išpjaunant šimtamečius želdinius parke ir vietoj jų numatant sodinti naujus biologinei įvairovei sąlygos yra prastinamos. Dalis čia gyvenusių rūšių tiesiog turės pasitraukti. Drevėti Trakų Vokės dvaro parko medžiai sukūrė geras buveines tiek paukščiams, tiek šikšnosparniams, tiek vabzdžiams. Šios buveinės yra sunaikintos, nors buvo galima jas išsaugoti. Biologinė įvairovė ne tik nesaugoma, bet ir nesudaromos sąlygos jai atsikurti.

Veiksmų plane atkreipiamas dėmesys į dar 2010 m. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimą Nr. S9(163), kuriame konstatuota, kad istorinių želdynų apsaugos ir tvarkymo valstybinis ir savivaldos lygmens valdymas yra nepatenkinamas. Dažnai kuriami nauji želdynai, o istoriniai neprižiūrimi, žalojami (pvz., skaidomi) ir net naikinami. Trakų Vokės parko tvarkymo projekto atveju matome, kad situacija yra visiškai nepasikeitusi.

Taip pat aktualus išlieka ir kitas teiginys, jog „savivaldybės silpnai suvokia sisteminio požiūrio į kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą naudą, vykdydamos veiksmus kraštovaizdžio srityje mažai vadovaujasi Europos kraštovaizdžio konvencijos ir Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatomis.“

Todėl prašome Jūsų, įvertinant mūsų aprašytas aplinkybes, patikrinti šio vykdomo projekto “Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui” atitikimą sąlygoms, pagal kurias jis yra finansuojamas. Nustačius neatitikimų, prašome imtis veiksmų, užkertančių kelią netinkamam lėšų panaudojimui. Esame įsitikinę, jog aplinkosaugos ir kraštovaizdžio saugojimo tikslams skirtos lėšos neturi būti naudojamos šių tikslų neatitinkantiems projektams remti.


Pagarbiai,

Liutauras Stoškus VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ direktorius

Dainius Labeckis Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininkas


Kreipimąsi remia organizacijos:

Asociacija Aplinkosaugos koalicija, vadovė Lina Paškevičiūtė

VšĮ „Lietuvos gamtos fondas“, vadovas Edmundas Greimas