biologinė įvairovė

LR Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupei

DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ

Oficialus raštas

2020-03-25

Teikiame pasiūlymus ir pastabas Miškų kirtimo taisyklių pakeitimams, numatytiems Aplinkos ministro įsakymo projekte “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”. Kaip nurodoma aiškinamajame rašte, pakeitimai atliekami atsižvelgiant į įsigaliojusio LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas.

Pastabas ir pasiūlymus teikiame iš gamtosauginės pusės, siekdami, kad būtų užtikrinta tinkama Europos Bendrijos (EB) svarbos buveinių ir biologinės įvairovės apsauga. Prieš teikdami konkrečius pasiūlymus norime dar kartą atkreipti dėmesį, kad:

  • Biologinės įvairovės nykimas yra visuotinai pripažinta problema (krizė), kurią sprendžiant būtina iš esmės keisti miškų naudojimo ir tvarkymo taisykles ir principus.
  • Saugomose teritorijose miškai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į gamtosaugos (ekosistemų) principus, o ne į tradicinės ūkinės miškininkystės reikalavimus.
  • Lietuvos “Natura 2000” tinklas vis dar nėra galutinai suformuotas, o jo formavimas stringa. Šio tinklo suformavimas ir jame esančių vertybių tinkama apsauga yra tik minimumas, kurį Lietuva privalo pasiekti įgyvendindama ES reikalavimus.
  • Strateginiuose dokumentuose ir programose deklaruojama apie pastangas saugoti biologinę įvairovę, tačiau kai prieinama prie konkrečių apsaugą įtakojančių teisės aktų, reikalingi pakeitimai nedaromi ar net blokuojami.

Tikimės, kad šiais metais prasidėjusios diskusijos, skirtos miškų politikos kryptims po 2020 metų išgryninti, ves prie būtinų sisteminių ilgalaikių pokyčių miškininkystėje. Sunaikintų gamtinių vertybių neįmanoma greitai atstatyti, todėl svarbu užtikrinti reikiamą vertingų buveinių apsaugą iki bus sutarti ir įgyvendinti reikiami pokyčiai.


Žemiau pateikiame pastabas siūlomiems Miško kirtimo taisyklių pakeitimams:

1. 10 punktas nepagrįstai susiaurina LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 69 straipsnio 21 punktą ir 88 straipsnio 5 punktą, pagal kuriuos reglamentuojama EB svarbos buveinių ir saugomų rūšių apsauga visuose gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose (draudžiami pagrindiniai plynieji ir atvejiniai kirtimai) ir visuose biosferos poligonuose (draudžiami pagrindiniai plynieji kirtimai). Miško kirtimo taisyklių projekto 10 punkte apsauga susiaurinta tik iki EB svarbos buveinių, pažymėtų aplinkos ministro įsakymų Nr. D1-317 ir Nr. D1-210 prieduose.

Minėtų įsakymų prieduose pažymėta tik dalis inventorizuotų buveinių, todėl toks susiaurinimas reiškia, kad prieduose nepažymėtos buveinės galės būti iškertamos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu draudžiamais kirtimais. Siūlome atsisakyti tokio susiaurinimo, ypač žinant, kad ir pats LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas neužtikrina pakankamos EB svarbos buveinių ir saugomų rūšių apsaugos.

2. 1 priedas. Miško kirtimų apribojimai saugomų rūšių augavietėse ir radavietėse.

  • Numatytas 10 metrų atstumas nuo kitų saugomų rūšių augavietės ir radavietės per mažas, tiek dėl galimų paklaidų, tiek dėl rūšiai specifinių reikalavimų. Siūlome atstumus nustatyti atsižvelgiant į skirtingų rūšių poreikius, surinkus ekspertų rekomendacijas. Laikinai būtų galima apsaugą nustatyti miško sklypo lygmenyje.
  • Siekiant užtikrinti tinkamą saugomų rūšių apsaugą, būtinas SRIS sistemos aktualumas. Kad būtų įgyvendintas atsargumo principas, vietoj numatytos 10 metų ribos siūlome numatyti, kad planuojamuose kirtimuose būtų tikrinamos ir aktualizuojamos radavietės.

3. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos, numatančios apribojimus dėl EB svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių, įsigaliojo nuo 2020 sausio 1 dienos. Tačiau atitinkami miškų kirtimo taisyklių pakeitimai dar nėra parengti. Būtina užtikrinti, kad šiuo pereinamuoju laikotarpiu nebūtų vykdomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu draudžiami kirtimai.


Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad vis dar išlieka problema, kad net ir “Natura 2000” tinklui priklausančios EB svarbos buveinės ir saugomos rūšys nėra pakankamai apsaugotos, jei jos nėra atitinkamų tipų draustiniuose. O ir draustiniuose LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas numato tik dalinę apsaugą:

  • gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose EB svarbos natūralių buveinių struktūrą ir saugomų rūšių buveines gali sunaikinti netinkami pagrindiniai atrankiniai kirtimai, einamieji ugdymo kirtimai ar sanitariniai kirtimai;
  • biosferos poligonuose lieka galimybė EB svarbos natūralias buveines ir saugomų rūšių buveines atvejiniais kirtimais iškirsti visiškai;
  • EB svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių buveinių, esančių kitų rūšių saugomose teritorijose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nesaugo visiškai.

Atsižvelgiant į tai, būtina neapsiriboti siūlomais Miško kirtimo taisyklių pakeitimais ir kuo greičiau inicijuoti reikiamus teisės aktų pakeitimus.