Visuomenės balsas

LR Vyriausybei

LR Aplinkos ministerijai

LR Energetikos ministerijai

Kopija:

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui

LR Seimo Audito komitetui


DĖL SIŪLOMOS MINISTERIJŲ REORGANIZACIJOS DERINIMO SU VISUOMENE

Oficialus raštas

2020-03-27


Kreipiamės, reaguodami į Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus (1), kuriais planuojama sukurti Darnios ekonomikos, energetikos ir klimato ministeriją, reorganizuojant Energetikos ministeriją, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei perkeliant iš Aplinkos ministerijos tokias sritis kaip klimato kaita ar žiedinė ekonomika.

Planuojama ministerijų reorganizacija turės esminės įtakos formuojant ir įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką, todėl negali būti atliekama dirbtinai kuriamos skubos būdu, neatlikus išsamios analizės, nesitariant tarp institucijų, nederinant su visuomene ir visomis suinteresuotomis pusėmis. Derinimo pažymoje (2) Energetikos ministerija nurodo, kad skuba motyvuojama siekiu įgyvendinti 2016 metais patvirtintą Vyriausybės programos nuostatą dėl ministerijų skaičiaus mažinimo. Tačiau darbų neatlikimas laiku negali būti pagrindas skubinti ar iškreipti teisėkūros procesą. Dabartinė skuba kelia didelį susirūpinimą, ypač dabartiniame koronaviruso krizės kontekste, taip pat įvertinant, kad pokyčiai įsigalios tik po Seimo rinkimų, o pasekmės labiausiai paveiks naujai suformuotą Vyriausybę.

Teisėkūros pagrindų įstatyme apibrėžtas atvirumo ir skaidrumo principas numato, kad teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti. Pagal šio įstatymo 7 straipsnį, visuomenei ir interesų grupėms turi būti sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose. Vyriausybės darbo reglamentas numato, kad su visuomene paprastai konsultuojamasi teisėkūros iniciatyvos pareiškimo stadijoje, sudarant sąlygas suinteresuotiems asmenims, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paveiks ar gali paveikti numatomas reguliavimas, pateikti pastabas ir pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybei pateiktas teisės aktų projektas nebuvo derinamas su visuomene ir suinteresuotomis šalimis, taip pažeidžiant teisėkūros principus.

Atsižvelgdami į tai prašome:

● Užtikrinti, kad nebūtų kuriama dirbtinė skuba ir būtų laikomasi tiek LR Teisėkūros pagrindų įstatyme, tiek kituose teisėkūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų principų ir taisyklių.

● Pateikti planą/grafiką kada ir kokiu būdu bus konsultuojamasi su visuomene, kad galėtume tinkamai įsitraukti ir laiku pateikti pastabas ir pasiūlymus. Raginame konsultacijas organizuoti laikantis Viešųjų konsultacijų metodikos (3), o taip pat užtikrinti, kad būtų sudaryta galimybė daryti įtaką teisės akto projekto turiniui.

● Jei dėl įvesto karantino nėra galimybės užtikrinti tinkamą ir įtraukų sprendimų priėmimo procesą, atidėti šių sprendimų priėmimą. O taip pat įvertinti, ar toks ministerijų apjungimas yra tikslingas Seimo kadencijos pabaigoje.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu nėra pateikta pakankamai informacijos, kad galėtume teikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. Aiškinamasis raštas (4) yra paviršutiniškas ir stokoja išsamios analizės.

Kaip rodo Derinimo pažyma, kitų ministerijų pateikti svarūs argumentai, oponuojantys tokiai ministerijų reorganizacijai, yra atmesti nepateikiant rimtesnio paaiškinimo.

Nėra abejonių, kad sprendžiant aplinkos ir klimato kaitos krizę reikės įgyvendinti esminius pokyčius, kuriems reikės lyderystės, ambicingumo ir sisteminio požiūrio, o būtent to dabartinėje aplinkos apsaugos politikoje labai trūksta. Aplinkos apsauga dažnai apsiriboja tik ataskaitų ruošimu ir teikimu Europos Sąjungos institucijoms. Dominuoja nuostata, kad pelnas pateisina daromą žalą aplinkai ir gamtai. Tam tikrų sričių skubotas iškėlimas į naują ministeriją problemų neišspręs, o greičiausiai tik pagilins. Pabrėžiame, kad atliekant tokio masto ir svarbos reorganizaciją pirma turi būti atlikta išsami analizė, užtikrintas aplinkos apsaugos politikos integralumas ir nepriklausomumas nuo siaurų ūkinių interesų.

Prisidedame prie Užsienio reikalų ministerijos pasiūlymo, įvertinant šiuo metu vykstančius procesus, susilaikyti nuo bet kokių skubotų ir iki galo neįvertintų sprendimų, kurie gali turėti ilgalaikių pasekmių.

Nuorodos:

1 Nutarimo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5d8d68c06ccf11eaa38ed97835ec4df6?jfwid=lqhyip3mb

2 Derinimo pažyma: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/23dbdbb06cd011eaa38ed97835ec4df6?jfwid=lqhyip3mb

3 Viešųjų konsultacijų metodika: https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/VIE%C5%A0OSIOS%20KONSULTACIJOS/Vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3%20konsultacij%C5%B3%20metodika.pdf

4 Aiškinamasis raštas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/079c42a06cd011eaa38ed97835ec4df6?jfwid=lqhyip3mb