Visuomenės balsas

2020-04-17 LR Aplinkos ministerijai išsiuntėme oficialų raštą, kuriame pateikėme pastabas medžiotojų organizacijų parengtam Medžioklės taisyklių projektui bei savo siūlymus Medžioklės taisyklėms (rašto santrauka).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai

DĖL MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ PROJEKTO

Oficialus raštas

2020-05-21

Teikiame savo pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto (toliau – Projektas).

Poziciją Projektui teikiame iš gamtos ir gyvūnijos apsaugos pusės. Manome, kad medžioklė turi būti reglamentuojama ir vykdoma taip, kad nedarytų neigiamo poveikio ekosistemoms, būtų pagrįsta bioįvairovės apsaugos ir konfliktų valdymo poreikiu, užtikrintų kiek galima etiškesnį elgesį su medžiojamaisiais gyvūnais.


Pritariame šiems Taisyklių nuostatų atšaukimams (t.y. prieštaraujame, kad liktų gegužės 8 d. įsakymu patvirtinti Taisyklių pakeitimai):

1. Pritariame 10.2.6 punkto pakeitimui, kuriuo atšaukiamas prožektorių naudojimo išplėtimas. Manome, kad prožektorių naudojimo išplėtimas galimas tik turint įtikinamus argumentus, kad tai leis pasiekti norimų tikslų (reikšmingai sustiprins invazinių rūšių kontrolę), nedarys žalos kitoms rūšims, taip pat bus galima efektyvi naudojimo kontrolė.


Neigiamai vertiname lapės sulyginimą su invazinėmis, t.y. naikintinomis, rūšims, nes joms nėra numatytas ramybės periodas jauniklių auginimui bei taikomas toks pat medžioklės režimas, kaip invazinėms rūšims. (Vietinės) plėšrūnų rūšys yra būtinos sveikai ekosistemai, o kryptingas plėšrūnų skaičiaus mažinimas privalo būti motyvuotas gamtosaugos poreikiais konkrečioje vietovėje ir paremtas visapusišku ekosistemos tyrimu, taip pat turi būti užtikrintas kiek galima etiškesnis elgesys su gyvūnu.


2. Pritariame elninių žvėrių medžioklės terminų ilginimo atšaukimui 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 punktuose. Manome, kad medžioklės terminai gali būti ilginami tik argumentuotai pagrindus, kad tai yra reikalinga siekiant gamtosaugos tikslų, ir kad tam nėra alternatyvių sprendimų. Jeigu pripažįstama, kad kanopinių gausa per didelė, turėtų būti diskutuojama apie to priežastis ir jų šalinimo galimybes, taip pat apie plėšrūnų vaidmenį. Iki šiol viešai komunikuojama, kad vilkai medžiodami kanopinius žvėris kenkia jų populiacijoms

ar medžiotojų interesams, o jų neigiama įtaka grobio populiacijoms pateikiama kaip viena iš reguliavimo intensyvinimo priežasčių.


3. Pritariame nuostatos, kad elninių žvėrių patinus leidžiama medžioti tik medžiotojams selekcininkams, grąžinimui 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 punktuose. Primename, kad Medžioklės tarybos posėdžiuose buvo svarstyta atsisakyti selekcininkų kaip atskiros medžiotojų grupės. Buvo sutarta, kad tai bus galima daryti tik peržiūrėjus ir atnaujinus naujų medžiotojų ruošimo kursų ir egzaminų medžiagą bei sugalvojus, kaip bus elgiamasi su šiandieniniais medžiotojais, kurie neturi selekcininko kvalifikacijos, vadinasi, ir reikiamų žinių.


4. Pritariame 15.2.8 punkto pakeitimui, kuriuo atšauktas barsuko medžioklės termino ilginimas. Manome, kad medžioklės terminai gali būti ilginami tik pagrindus, kad tai yra reikalinga siekiant gamtosaugos tikslų. Be to, neetiška medžioti ar kitaip trikdyti žiemos miegui užmigusius gyvūnus, o medžioklė urvuose su šunimis – nesuderinama su gyvūnų gerovės reikalavimais.


5. Pritariame 15.2.14 punkto pakeitimui, kuriuo atšaukiamas perkūno oželio ir slankos medžioklės terminų ilginimas. Manome, kad medžioklės terminai gali būti ilginami tik pagrindus, kad tai yra reikalinga siekiant gamtosaugos tikslų.


6. Pritariame 15.2.17 punkto pakeitimui, kuriuo atšaukiamas uolinio karvelio įrašymas kaip medžiojamojo paukščio šalia keršulio. Manome, kad nauja rūšis gali būti priskiriama medžiojamoms tik pagrindus, kad tai yra reikalinga siekiant gamtosaugos tikslų.


7. Pritariame 15.3.4. punkto pakeitimui, kuriuo grąžinamas draudimas sumedžiotus sužeistus ar sužalotus medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nenustatytas leistinas medžiojimo terminas, panaudoti maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir prievolė nustatyta tvarka juos utilizuoti. Leidimas sumedžiotus saugomų rūšių gyvūnus naudoti savo reikmėms didintų jų medžioklės poreikį, o kartu spaudimą, kad tokia medžioklė būtų leidžiama. Šis draudimas yra visuotinis gamtosauginis principas, kuriuo siekiama, jog saugomos rūšys netaptų pageidaujamu laimikiu.


8. Pritariame 28 punkto pakeitimui, atšaukiančiam danieliaus ir stirnos išbraukimą iš gyvūnų, kurių medžioklė limituojama. Danielius ir stirna yra intensyviai medžiojamos rūšys, limitavimas yra vienas iš medžioklės kontrolės būdų. Atsisakius limitų šių rūšių valdymas pilnai atiduodamas medžiotojams, o tai pažeidžia Lietuvos piliečių lūkestį, kad valstybės institucijos (šiuo atveju Aplinkos ministerija) vykdys valstybei priklausančių išteklių apsaugą ir naudojimo priežiūrą.

Taip pat pažymime, kad danieliai yra dirbtinai veisiami ir paleidžiami į laisvę. Ši praktika prieštarauja bioįvairovės apsaugos siekiams, nes laukinė gamta verčiama medžioklės ūkiu, o vietinės plėšrūnų rūšys, svarbios ekosistemai, imamos traktuoti kaip „ūkiui“ kenkiančios. Svetimžemių rūšių išleidimas į laisvę draudžiamas Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse. Neaišku, kodėl šio draudimo nepaisoma vykdant medžiojamosios faunos gausinimo projektus.


9. Pritariame 55 punkto pakeitimui, kuriuo atšaukiamas rūšių, kurių gausa gali būti reguliuojama žuvininkystės tvenkinių teritorijoje, sąrašo išplėtimas.


10. Pritariame 57 ir 571 punktų pakeitimų atšaukimui. Viliojimo vietos pritraukia nenatūraliai didelį šernų skaičių, tai keltų grėsmę saugomose teritorijose saugomoms vertybėms, pvz., ant žemės perintiems paukščiams ar retoms augalų rūšims. Manome, kad šių punktų pakeitimai būtų galimi tik palaikant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai. Pažymime, kad Saugomose teritorijose į pirmą vietą turi būti keliamas gamtosauginis, o ne ūkinis interesas.


11. Pritariame punkto 58.29 pakeitimui, atšaukiančiam šunų naudojimo tamsiu paros metu išplėtimą. Tamsoje medžiotojas turi mažiau galimybių kontroliuoti šuns elgesį, sunkiau pamatyti, kokį žvėrį puola šuo, todėl kyla pavojus visoms žvėrių rūšims, taip pat ir saugomoms.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų pateiktuose pasiūlymuose rašte Nr. ANVOK-116 siūlėme atsisakyti medžioklės būdo „su šunimis“ (kai su medžiokliniais šunimis žvėrys gaudomi jų urvuose ar nameliuose arba yra šaudomi šunų išvaryti iš urvų ar namelių, ar jie gaudomi atkasant urvą, arba kai šuo pasiveja ir pagauna plėšrųjį žvėrį ar kiškį), nes šis medžioklės būdas nesuderinamas su gyvūnų gerovės nuostatomis.


12. Pritariame punkto 58.31 pakeitimui, atšaukiančiam draudimą trukdyti medžioti. Manome, kad Medžioklės taisyklėse suformuluotas trukdymo medžioti apibrėžimas „aktyvūs asmenų veiksmai medžioklės plotuose, kuriais jie siekia neleisti medžioklės plotų naudotojui teisėtai medžioti“ yra labai abstraktus, todėl gali riboti asmenų teisę užsiimti teisėta veikla šalies teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų pateiktuose pasiūlymuose rašte Nr. ANVOK-116 siūlėme teisiškai apibrėžti, kaip derinami kiti renginiai ir medžioklės. Manome, kad medžiotojų ir likusios visuomenės teisių ir teisėtų veiksmų derinimas turėtų būti nagrinėjamas kompleksiškai, o ne vien tik iš medžiotojų pusės.


13. Pritariame punkto 58.36 pakeitimui, atšaukiančiam išimtį automatinėms šėrykloms dėl pašaro išbėrimo ant žemės. Ant žemės nuolat pilamas pašaras teršia ir keičia miško dirvą, yra terpė užkratams daugintis. Reikalavimas berti pašarą į talpas turi būti taikomas ir naudojant automatines šėryklas.


Siūlome neatšaukti šių gegužės 8 d. įsakymu paskelbtų Taisyklių pakeitimų punktų:

1. Siūlome neatšaukti 15.1 punkto pakeitimo, kuriuo sutrumpintas medžioklių varant terminas plėšriesiems žvėrims. Plėšrieji žvėrys yra būtina sveikos ekosistemos dalis, jų populiacijos neturi patirti nepamatuotai didelio medžioklės spaudimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų pateiktuose pasiūlymuose rašte Nr. ANVOK-116 siūlėme atsisakyti šio atskiro varyminių medžioklių termino plėšriesiems žvėrims arba palikti jį tik invazinėms rūšims.


2. Siūlome neatšaukti 58.20 punkto pakeitimo, kuriuo uždrausta medžioti visus kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis.
Šaltiniai:

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4b20e2e196a811eaa51db668f0092944