Darnus vystymasis


LR Vyriausybės kanceliarijai
LR Aplinkos ministerijai

DĖL NACIONALINIO PAŽANGOS PLANO ATNAUJINIMO

Oficialus raštas

2020-08-07

Teikiame pasiūlymus dėl Nacionalinio pažangos plano (toliau NPP) atnaujinimo. Aplinkosaugos koalicijos vertinimu, pasiūlymai apima visą dokumentą, todėl juos teikiame ne tik už aplinkos apsaugą atsakingai Aplinkos ministerijai, o ir Vyriausybės kanceliarijai.

Pasiūlymai parengti atsižvelgiant į šiuos nuo NPP tvirtinimo sustabdymo įvykusius pokyčius:

  1. Paskelbti svarbūs ES Žaliąjį kursą įgyvendinantys strateginiai dokumentai, kuriuose nustatyti konkretūs tikslai, kurių sieks visa Europos Sąjunga, siekdama suvaldyti aplinkos ir klimato kaitos krizę.

  2. COVID-19 pandemijos sukeltai krizei suvaldyti patvirtintas Ateities ekonomikos DNR planas.

I. Dėl Nacionalinės pažangos strategijos suderinamumo su Žaliojo kurso strateginiais dokumentais

Europos Komisijos pateiktas Žaliasis kursas įvardijamas kaip nauja ES augimo strategija. Juo siekiama pertvarkyti Europos Sąjungos ekonomiką darniai ateičiai užtikrinti.

Pagal pateiktą medžiagą, ši NPP peržiūra apima tik COVID-19 pandemijos sukelto poveikio vertinimą. Tačiau jau dabar aišku, kad dabartinis NPP ateinantiems 10 metų neatitinka Žaliojo kurso ambicijų ateinantiems 10 metų. Svarbu pabrėžti, kad dar bus deramasi, kiek kiekviena šalis prisiims įsipareigojimų, kad būtų įgyvendinti bendri ES siekiai, bet jau dabar akivaizdu, kad NPP turės būti peržiūrėtas.

Dabartinis NPP neturėtų būti priežastis Lietuvai derėtis dėl ženkliai mažesnių ambicijų įgyvendintinant Europos žaliąjį kursą. Jau dabar kelia nerimą Lietuvos pozicijos, iškeliant konkurencingumo siekius į pirmą vietą, dažnai net neminint įsisenėjusių socialinių ir aplinkosauginių problemų.

Siūlome:

  1. Įvadinėje NPP dalyje pateikti informaciją apie Žaliąjį kursą ir nurodyti, kad NPP turės būti peržiūrėtas, kai bus baigtos derybos dėl prisiimamų įsipareigojimų, kurie neišvengiamai turės būti ambicingesni nei dabartiniame NPP.

  2. Parengti planą, kaip bus peržiūrimas NPP, kad būtų įgyvendinti būtini pokyčiai, kuriuos numato Žaliasis kursas, taip prisidedant prie bendrų Europos Sąjungos tikslų pertvarkyti ekonomiką darniai ateičiai užtikrinti.

  3. Siekti, kad pagrindiniai Žaliojo kurso strategijų rodikliai būtų ir NPP rodikliai. Rodiklių peržiūrą būtų galima atlikti peržiūros metu, kai jau bus žinomi konkretūs prisiimti įsipareigojimai.

II. Dėl Ateities ekonomikos DNR integravimo į NPP

Netikėtai užklupus COVID-19 krizei, viruso plitimo suvaldymas, visuomenės sveikata ir tinkamas atsakas į su tuo susijusius socialinius bei ekonominius iššūkius neginčijamai išlieka svarbiausiu šalies prioritetu.

Pritariame Europos Komisijos pozicijai, kurią plaiko ir Lietuva, kad ilgalaikės COVID-19 suvaldymo priemonės turi būti orientuotos į ateitį ir atitikti Žaliojo kurso ir skaitmeninimo kryptį (repair and prepare for the next generation). Taip pat svarbu pabrėžti, kad Ateities ekonomikos DNR privalo galioti ir visi NPP numatyti horizontalūs principai, tarp kurių yra ir Darnus vystymasis.

Atkreipiame dėmesį, kad parengtas Ateities ekonomikos DNR planas nebuvo tinkamai įvertintas pagal darnaus vystymosi horizontalų principą. Ateities ekonomikos DNR plane iš viso nėra kreipiamas dėmesys į darnų vystymąsi , o ateities ekonomikos DNR Investicinių komitetų darbo tvarkose nurodoma, kad “Komitetas svarstydamas dėl veiksmų įgyvendinimo koncepcijų vertins jų pagrįstumą, investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atitiktį DNR plano tikslui ir veiksmo plėtotojo pasirinkimo pagrįstumą.”, ignoruojant aplinkosauginę sritį. Šiandieniniame kontekste tai nedera su pažangios valstybės vystymosi prioritetais.

Kiek mums žinoma, iki šiol nėra institucionalizuota horizontaliųjų principų koordinavimo funkcija, atsakinga už horizontaliųjų principų integravimo užtikrinimą ir turinti pakankamas galias bei politinės vadovybės palaikymą.

Siūlome:

  1. Integruojant Ateities ekonomikos DNR planą į NPP, patikrinti, ar numatytos investicijos prisideda prie NPP iškeltų tikslų. O taip pat ar jos atitinka horizontaliuosius principus. Svarbu visoms numatytoms investicijoms įvertinti aplinkosauginį aspektą, kuris dabar ignoruojamas.

  2. Užtikrinti, kad įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą visame procese būtų vertinama, kaip planas prisideda prie darnaus vystymosi tiklsų, įtraukiant visas tris dedamąsias - ekonomine, socialinę ir aplinkosauginę. Siūlome kuo greičiau įsteigti valstybinio lygmens darnaus vystymosi koordinavimo funkciją, kuri prisiimtų šią atsakomybę.

Prašome atsižvelgti į mūsų pasiūlymus ir įtraukti Aplinkosaugos koaliciją į tolimesnes diskusijas ir sprendimų priėmimų procesus, susijusius su Nacionaliniu pažangos planu ir jo įgyvendinimu.