Miškų vizija

Nacionalinio miškų susitarimo sektorinės grupės suformavo savo vizijas Lietuvos miškams. Aplinkosaugos koalicija dalyvavo Kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų grupės darbe.

nacionalinio miškų susitarimo

Kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų grupės vizija

2021-09-15

KRAŠTOVAIZDŽIO IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ VIZIJA:

  • Lietuvos miškų tvarkymas pilnai integruotas į kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės politiką.

  • Lietuvos miškai yra ekologinį ir klimato stabilumą užtikrinančio gamtinio karkaso pagrindas. Miškų kokybė (ekologinė, socialinė; įvairiarūšiai, įvairios struktūros, įvairiaamžiai miškai) ir kiekybė (miškų plotas) pirmiausia didinama stiprinant gamtinio karkaso potencialą, ypač atkuriant pažeistas jo dalis.

  • Saugomos teritorijos (rezervatai ir draustiniai, valstybiniai parkai, biosferos monitoringo teritorijos, įskaitant Natura 2000 teritorijas) yra brandžios visuomenės bruožas, gamtinio karkaso branduoliai. Plėtojama Saugomų teritorijų sistema miškuose, miškai tvarkomi remiantis vertybių išsaugojimo, ekologiniais ir socialiniais prioritetais, visi saugomų teritorijų miškai tampa gamtiškai vertingi, formuojami nefragmentuoti jų masyvai.

  • Darni, tarpdisciplininėmis žiniomis pagrįsta, lanksti (greitai reaguojanti į ekologinius iššūkius) miškininkystė yra atvira visuomenei ir atsakinga ateities kartoms.

  • Kraštovaizdžio ir gamtos vertybėms išsaugoti mažinamas žaliavinės medienos poreikis, užtikrinamas perėjimas prie kaskadinio medienos naudojimo, žiedinės ir neaugimo ekonomikos, prioritetine visuomenės gerovės sąlyga laikant ekologinę ir socialinę miško naudą.

Visas vizijas rasite čia: https://bit.ly/NMSvizijos