Darnus vystymasis ir klimatas

Pozicija paskelbta Lietuvos Respublikos Bendrojo plano sprendiniams.

Daugiau apie šį planą: http://www.bendrasisplanas.lt/

LR Aplinkos ministerijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO

Oficialus raštas

2020-10-05

Teikiame poziciją dėl LR teritorijos bendrojo plano (toliau - LRBP), atsakydami į LRBP svetainėje paskelbtą kvietimą teikti pasiūlymus.

Stebime nevyriausybinių organizacijų ir institucijų teikiamas pastabas LRBP sprendiniams ir norime išreikšti susirūpinimą, kad siūlomi LRBP sprendiniai ne tik nėra ambicingi ieškant sprendimų susidariusioms šalies aplinkosauginėms problemoms, bet potencialiai skatintų nedarnią plėtrą ir galėtų turėti neigiamą poveikį valstybės aplinkos būklei, biologinei įvairovei ir visuomenės gerovei. Ypač daug nerimo kelia tai, kad aplinkosauga nėra integrali vystymosi dalis, ir jai yra skiriama neproporcingai mažai dėmesio dokumente, nediferencijuojant ir nenurodant teritorinių sprendinių. Tai parodo LBRP numatoma tolimesnė nedarni ir aplinkosauginiu požiūriu daug abejonių keliančių ekonominių veiklų plėtra, pavyzdžiui, oro ir jūrų uostų, intensyvios žemdirbystės ir kt. plėtra.

Palaikome žemiau išvardytų organizacijų ir institucijų pastabas ir pasiūlymus dėl LRBP sprendinių:

Lietuvos architektų rūmų (2020-09-17 raštas Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano rengimo);

Lietuvos geografų draugijos (2020-10-05 raštas Dėl Lietuvos Respublikos Bendrojo Plano (K-NC-00-17-288) koreguoto LRBP dokumento tarpinės versijos 2020 09 27);

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (2020-09-03 raštas Nr. (3)-V3-927 (12.1) Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių dokumento).

Šių organizacijų įžvelgiamos problemos, teikiamos pastabos bei siūlomi sprendiniai yra iš principo aktualūs ieškant sprendimų aplinkosaugos problemoms bei užtikrinant visuomenės gerovę.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra paskelbti svarbūs Europos žaliąjį kursą įgyvendinantys strateginiai dokumentai, kuriuose nustatyti konkretūs tikslai, kurių sieks visa Europos Sąjunga, siekdama suvaldyti aplinkos ir klimato kaitos krizę. Svarbu pabrėžti, kad dar bus deramasi, kiek kiekviena šalis prisiims įsipareigojimų, kad būtų įgyvendinti bendri ES siekiai, bet jau dabar akivaizdu, kad LRBP sprendiniai turės būti peržiūrėti.

Atsižvelgdami į tai prašome:

● Užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į aukščiau išvardytų organizacijų ir institucijų pastabas, reikšmingai sustiprinant pateiktų sprendinių aplinkosauginius aspektus.

● Užtikrinti, kad pagal įvairių organizacijų pastabas pataisyti LRBP sprendiniai būtų atsakingai peržiūrėti ekspertų, vertinant, ar tinkamai įgyvendinami darnaus vystymosi principai ir ar įgyvendinami Žaliojo kurso tikslai. Sprendiniuose ekonominiai tikslai neturi būti dominuojantys aplinkosauginių ir socialinių tikslų atžvilgiu.

● Jau dabar numatyti, kaip bus peržiūrimas LRBP, kad būtų įgyvendinti būtini pokyčiai, kuriuos numato Žaliasis kursas, taip prisidedant prie bendrų Europos Sąjungos tikslų pertvarkyti ekonomiką darniai ateičiai užtikrinti. Dabartiniai sprendiniai neturėtų būti priežastis Lietuvai derėtis dėl ženkliai mažesnių ambicijų įgyvendintinant Europos žaliąjį kursą.

Prašome netvirtinti LRBP sprendinių, kol nebus atsižvelgta į esmines pastabas ir nebus užtikrintas LRBP sprendinių darnumas, o taip pat Europos žaliojo kurso pagrindinis tikslas pertvarkyti ekonomiką.