Darnus vystymasis


LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
LR Seimo Ekonomikos komitetu

DĖL AŠTUONIOLIKTOSIOS LR VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS

2020-12-08

Teikiame pasiūlymus XVIII-osios LR Vyriausybės programos projektui [1], surinktus po greitos programos peržiūros.

Bendras vertinimas: VI skyrius LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS atliepia Žaliojo kurso kryptis ir tikslus. Sveikiname įsipareigojimą „eiti Europos žaliojo kurso priešakyje ir palaikyti ambicingiausius Europos Sąjungos klimato kaitos suvaldymo tikslus.“ ir norime prisidėti, kad jis virstų realybe. Visgi Žaliasis kursas Vyriausybės programoje nėra pagrindinė ekonomikos augimo strategija. Kaip teigiama įžangoje, ekonomikos proveržio tikslas yra aukšta pridėtinė vertė. Tai atsispindi ir V skyriuje AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA, kur, pavyzdžiui, terminas „žiedinė ekonomika“ net nėra minimas. Tai gali indikuoti, kad išliks nesusikalbėjimas su vadinamosiomis ūkinėmis ministerijomis dėl aplinkosaugos ir darnaus vystymosi tikslų.

V skyriaus AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA iniciatyvos, į kurias norime atkreipti dėmesį ir siūlome peržiūrėti:

1. 10.3.3. Skaidrūs ir į ekonominį naudingumą orientuoti viešieji pirkimai.

Tikslas ženkliai išplėsti žaliųjų pirkimų apimtis nurodomas iniciatyvoje 12.1.4. „Klimatui neutrali Vyriausybė nuo 2024 m., visas viešasis sektorius nuo 2027 m.“ Orientacija tik į ekonominį naudingumą trumpoje perspektyvoje gali būti priešinga tikslui žalinti pirkimus.

Siūlome ir iniciatyvoje 10.3.3. įvardinti tikslą pereiti prie žaliųjų pirkimų.

2. 10.6.3. VVĮ depolitizavimo tęsinys.

Iniciatyvoje teigiama, kad „užtikrinsime, kad VVĮ vadovautųsi komerciniais principais.“. VVĮ turėtų vadovautis ne tik komerciniais principais, nes VVĮ keliami ne tik komerciniai tikslai. Pvz., VVĮ „Valstybinė miškų urėdija“ turi ir gamtosauginių tikslų.

Siūlome išlaikyti VVĮ pertvarkos tikslą [2], kad įmonių valdymas būtų skaidrus, pagrįstas gero valdymo principais, orientuotas į aiškius tikslus.

3. 10.6.5. Atviras ir pasitikėjimu grįstas sprendimų priėmimas.

Iniciatyvoje numatoma, kad bus bendradarbiaujama tik su verslu.

Siūlome kelti tikslą bendarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis ir kuo labiau įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimą.

4. 10.7.8. Valstybinės reikšmės susisiekimo projektų sklandus įgyvendinimas.

Bus siekiama automobilių kelių jungties „Via Baltica“, oro ir jūrų uostų tolesnės plėtros, didinant jų veiklos pajėgumus ir Lietuvos konkurencingumą. Minimoms susisiekimo priemonėms nekeliami tvarumo ir darnumo tikslai, nors šios priemonės yra tarp labiausiai įtakojančių aplinką ir klimatą.

Siūlome pridėti, kad plėtra turi būti vertinama per poveikio aplinkai kriterijus ir nuosekliai atsisakoma taršiausių priemonių pereinant prie mažiau taršių.

Teikiame porą pastebėjimų ir VI skyriui LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS:

5. 12.3.1. Plėsime žaliosios elektros energijos generaciją.

Atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) plėtra yra labai svarbi sprendžiant klimato krizę ir turi būti vienu iš didžiausių prioritetų. Įsibėgėjant plėtrai būtina užtikrinti aukštesnius tvarumo kriterijus, kad nebūtų kenkiama kitiems tikslams, tokiems kaip saugoti biologinę įvairovę, ar tinkamai įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimus, taip kaip numato Orhuso konvencija.

Siūlome įtraukti naują iniciatyvą arba šioje iniciatyvoje kelti tikslą peržiūrėti žaliosios energijos plėtros tvarumo reikalavimus.

6. 12.2.4. Įgalinsime savivaldą kurti gyvenimui patogius miestus ir miestelius.

Šioje iniciatyvoje minima Žaliosios infrastruktūros plėtra. Tačiau to nepakanka, kad būtų įgyvendintas Europos biologinės įvairovės strategijos tikslas miestuose, kuriuose gyvena bent 20000 gyventojų, turėti plataus užmojo miesto žalinimo planus.

Siūlome numatyti, kad Vyriausybė padės savivaldybėms įgyvendinti šį tikslą.

Redakcinio pobūdžio pastebėjimas:

7. II skyrius. Asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičianti kultūra.

Siūlome patikslinti aprašymo teiginį „Inovacijos, tvarumas, klimato kaita – tai vertybės, be kurių neįsivaizduojama ir šiuolaikinė kultūros politika“ ir neminėti klimato kaitos kaip vertybės.

Prašome atsižvelgti į mūsų pasiūlymus. Jei Vyriausybės programa jau nebus tikslinama, tai prašome į juos atsižvelgti rengiant programos įgyvendinimo planus.

Šaltiniai:

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3955e800388111eb8c97e01ffe050e1c
[2] https://governance.lt/valdysena-lietuvoje/#vvi-pertvarka