Visuomenės Balsas


LR Aplinkos ministerijai

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮTRAUKIMO Į SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ

Oficialus raštas

2021-02-11

Teikdami pasiūlymus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planui, skyriaus “ŽALIASIS KURSAS: MŪSŲ VISŲ ATSAKOMYBĖ” iniciatyvoje “169.1. Kursime pokyčių partnerystes​” siūlėme numatyti, kad per metus būtų pilnai įdiegta Vyriausybės parengta viešųjų konsultacijų metodika. Tai spręstų įsisenėjusią problemą dėl nepakankamo pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į sprendimų priėmimą.

Šiuo metu Aplinkos ministerijoje nusistovėjusi NVO įtraukimo į sprendimų priėmimą praktika neatitinka Orhuso konvencijos, LR Teisėkūros pagrindų įstatymo, LR Vyriausybės darbo reglamento. Viliamės, kad naujoji Aplinkos ministerijos vadovybė yra pasirengusi spręsti šią problemą, todėl teikiame pasiūlymus, kokius situaciją gerinančius pakeitimus būtų galima atlikti neatidėliojant.


Išskiriame šias pagrindines problemas, kurias reikėtų spręsti kuo greičiau:

 1. Organizacijos laiku nesužino apie planuojamas teisėkūros iniciatyvas, nėra laiku įtraukiamos į sprendimų priėmimą, kai dar yra galimybės diskutuoti ir įtakoti sprendimus.

 2. Dažnai paliekama galimybė teikti pasiūlymus tik raštu, nėra diskusijų kultūros.

 3. Po konsultacijų dažnai nėra viešinamos visos teisėkūroje dalyvavusios šalys, jų teikti pasiūlymai ir kaip į juos atsižvelgta.

 4. Komitetai, komisijos ir darbo grupės savo sudėtimi yra nereprezentatyvios. Dalies komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje vyrauja aplinkosauginių problemų neigimas, o darbo aplinka gali būti diskriminacinė.


Minėtoms problemoms spręsti siūlome įgyvendinti šiuos trumpo laikotarpio sprendimus:

 1. Problema: organizacijos laiku nesužino apie planuojamas teisėkūros iniciatyvas, nėra laiku įtraukiamos į sprendimų priėmimą, kai dar yra galimybės diskutuoti ir įtakoti sprendimus.

Pasiūlymai:

 • Parengti metinį nuolat atnaujinamą viešųjų konsultacijų planą, viešai skelbiamą ministerijos svetainės skiltyje "Viešosios konsultacijos". Bent du kartus per metus pristatyti ir aptarti planą susitikime su NVO.

 • Visas teisėkūros iniciatyvų viešąsias konsultacijas viešai skelbti svetainės skiltyje "Viešosios konsultacijos" ne vėliau kaip dvi savaitės iki konsultacijos pradžios. Sudaryti galimybę prenumeruoti skelbimus apie viešąsias konsultacijas skiltyje “Naujienų prenumerata”.

 • Apie dideles teisėkūros iniciatyvas ir jų viešąsias konsultacijas papildomai skelbti portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“.

 • Proaktyviai pakviesti žinomas suinteresuotas šalis. Organizacijos galėtų raštais pateikti sričių ir temų, kuriose nori būti įtrauktos į sprendimų priėmimą, sąrašą.

 • Užtikrinti, kad viešosios konsultacijos prasidėtų pradiniame etape, taip užtikrinant savalaikį įtraukimą ir įgyvendinant įpareigojimą sudaryti sąlygas teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose.

 1. Problema: dažnai paliekama galimybė teikti pasiūlymus tik raštu, nėra diskusijų kultūros.

Pasiūlymai:

 • Visose teisėkūros stadijose rengti gerai moderuojamus susitikimus/diskusijas. Po šių diskusijų dalyviai papildomai galėtų pateikti pasiūlymus ir raštu.

 • Didelėms teisėkūros iniciatyvoms ieškoti įtraukesnių viešųjų konsultacijų būdų, aiškiai ir suprantamai pristatyti problemas ir pateikti apibendrintus faktinius duomenis.

 1. Problema: po konsultacijų dažnai nėra viešinamos visos teisėkūroje dalyvavusios šalys, jų teikti pasiūlymai ir kaip į juos atsižvelgta.

Pasiūlymas:

  • Derinimo pažymas ir/ar konsultacijų ataskaitas rengti išvardijant visas dalyvavusias šalis ir visus pateiktus pasiūlymus, o ne tik tuos, į kuriuos neatsižvelgta.

 1. Problema: komitetai, komisijos ir darbo grupės savo sudėtimi yra nereprezentatyvios. Dalies komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje vyrauja aplinkosauginių problemų neigimas, o darbo aplinka gali būti diskriminacinė.

Pasiūlymai:

 1. Siekiant skaidrumo visus komitetus, komisijas ir darbo grupes, jų nuostatus bei sudėtį skelbti ministerijos svetainėje. Ilgainiui užtikrinti, kad viešai būtų skelbiami ir posėdžių protokolai.

 2. Peržiūrėti visų komitetų, komisijų ir darbo grupių nuostatus ir sudėtis:

  • Užtikrinti, kad jei į komitetus ir komisijas yra kviečiami verslo ar grupinės naudos organizacijų atstovai, tai būtų galimybė dalyvauti ir viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms. Turėtų būti siekiama, kad reprezentatyvumas būtų kuo vienodesnis.

  • Konsultacinėse tarybose ir komitetuose panaikinti sprendimų priėmimo balsų dauguma principą. Vietoje jo posėdžių protokole galėtų būti pateikiami alternatyvūs pasiūlymai, argumentai jiems ir už pasiūlymą pasisakiusių narių sąrašas.

  • Siūlome svarstyti įvesti privalomą narių deklaraciją, kurioje būtų įsipareigojama veikti pripažįstant ir neneigiant aplinkosauginių krizių: klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, taršos. Taip pat galėtų būti įsipareigojama teikti pasiūlymus remiantis naujausiomis mokslo žiniomis ir faktais bei duomenimis.


Nepakankamas ir netinkamas pilietinės visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą yra įsisenėjusi problema. Jai spręsti ministerijos turėtų pradėti laikytis Vyriausybės parengtos Viešųjų konsultacijų metodikos. Taip pat turi būti peržiūrėtas komitetų, komisijų ir darbo grupių reglamentavimas.

Siūlome sudaryti darbo grupę ir per metus iš esmės peržiūrėti ministerijoje nusistovėjusias praktikas ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti teisės aktai, reglamentuojantys pilietinės visuomenės savalaikį ir tinkamą įtraukimą į sprendimų priėmimą. Esame pasirengę konstruktyviai prisidėti ir bendradarbiauti.

Siūlome organizuoti virtualų susitikimą, kad galėtume detaliau pristatyti pateiktus pasiūlymus, o taip pat sužinoti, kaip galėtume prisidėti ieškant ilgalaikių sprendimų.