Miškų politika

Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui

Aplinkos viceministrui Danui Augučiui

Seimo nariams, Nacionalinio miškų susitarimo koordinacinės grupės nariams:

Aistei Gedvilienei, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Aidui Gedvilui, Darbo partija

Algirdui Butkevičiui, Lietuvos žaliųjų partija

Justinui Urbanavičiui, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai

Kasparui Adomaičiui, Laisvės partija

Ligitai Girskienei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Linui Jonauskui, Lietuvos socialdemokratų partija

Viktorui Pranckiečiui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

DĖL MIŠKŲ NACIONALINIO SUSITARIMO TOLESNĖS EIGOS

Kreipimasis

2021-10-04

Mes, atstovaujantys kreipimąsi pasirašiusioms sektorinėms grupėms, siekiame pilnaverčio nacionalinio miškų susitarimo ir prašome užtikrinti, kad Nacionalinis miškų susitarimas būtų toliau tęsiamas ir priimtas bendrakūros būdu, lygiaverčiai dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims. Atstovaujame 6-ioms sektorinėms grupėms (iš 17-os), apimančioms 36% sektorines vizijas kūrusių dalyvių.


Lygiavertis visų interesų grupių įtraukimas buvo numatytas pradiniuose proceso organizavimo dokumentuose. Oficialiame susitarimo puslapyje paskelbta: “Nacionalinis susitarimas dėl miškų – pirmoji partneryste ir atviru, sisteminiu bei konstruktyviu dialogu grįsta Lietuvos ateities miškų vizija, pateikianti suinteresuotųjų šalių sutartas bendras nuostatas dėl Lietuvos miškų ateities“.


Sektorinių grupių sukurtos sektorinės vizijos yra Nacionalinio miškų susitarimo pagrindas. Jų nariai parengė išsamias darbo knygas, pristatančias sektoriaus poreikius ir Lietuvos miškų ateities vizijas. Tai yra didelis pasiekimas, nes tai pirmas kartas, kai ilgai į sprendimus dėl miškų valdymo ignoruotos visuomenės grupės susibūrė, pateikė savo žinias, lūkesčius ir konkrečias vizijas. Todėl siekiant pilnaverčio Nacionalinio miškų susitarimo būtina užtikrinti tinkamą visų sektorinių grupių dalyvavimą tolesniame procese. Neatsižvelgus į didelės dalies grupių darbo rezultatus, būtų prarastas ir susitarimo visapusiškumas, ir pasitikėjimas Aplinkos ministerijos vykdoma politika.


Rugsėjo 29 d. įvykęs bendrasis forumas buvo pirmas svarbus bendrakūros žingsnis, leidęs pažinti ir pradėti suprasti skirtingų sektorių interesus, lūkesčius ir tikslus. Renginys parodė, kad susitarimas įmanomas, nes didžioji dauguma dalyvių rado bendrą kalbą su kitų sektorinių grupių atstovais. Kokybiškam dokumentui suformuluoti pritrūko tik laiko. Šiame renginyje apjungtos ir sureitinguotos vizijos yra tik pradinis sektorinių grupių vizijų apjungimas, todėl ir toliau turi būti dirbama bendrakūros būdu užtikrinant visų sektorių įsitraukimą. Taip pat norime atkreipti dėmesį į būtinybę visas sektorinių darbo grupių vizijas atsakingai įvertinti ir tinkamai integruoti į galutinę Nacionalinę Lietuvos miškų viziją.


Aplinkos viceministro Dano Augučio renginyje pristatyta tolesnė proceso eiga, numatanti, kad galutinę apjungtos vizijos versiją parengs redakcinė grupė, o ją tvirtins koordinacinė grupė, yra nepriimtina ir neatliepianti bendrakūros principų, nes nei redakcinė grupė, nei koordinacinė grupė tinkamai neatstovauja šį kreipimąsi teikiančioms sektorinėms grupėms. Priešingai, koordinacinės grupės iki šiol priimti sprendimai ir darbo kultūra kelia nepasitikėjimą.


Formuojant dabartinę koordinacinę grupę buvo siekiama užtikrinti interesų balansą, kviečiant grupės narius deklaruoti savo atstovavimą socialiniams, ekologiniams ar ekonominiams interesams. Toks interesų grupavimas sudarė sąlygas į koordinacinę grupę nepakviesti daugelio sričių atstovų, be to, interesų skyrimas buvo atliktas remiantis savideklaracijos principu. Tai pažeidė proceso balansą, pvz. aktyvus medienos pramonės atstovas galėjo pasirinkti atstovauti socialinį interesą, o prieš miškų apsaugą pasisakantis miškininkas - ekologinį.


Dabartinė koordinacinė grupė yra vienpusiška ir menkai arba beveik visai neatstovauja dalies sektorinių grupių interesų. Apie tai Aplinkos ministeriją įspėjome nuo pat koordinacinės grupės darbo pradžios, tačiau nebuvo imtasi veiksmų. Todėl prieštaraujame, kad bendrojo forumo bendrakūros rezultatus toliau vystytų nereprezentatyvios koordinacinės grupės sudaryta vienpusiška redakcinė grupė. Tokios grupės darbas negalės būti laikomas Nacionaline miškų vizija. Tik aktyvūs sektorines vizijas formavę dalyviai yra geriausiai įsigilinę į skirtingų sektorinių grupių poreikius, todėl jie ir turėtų atstovauti skirtingus interesus koordinacinės grupės veikloje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, teigiame, kad:

  • parengtos sektorinės vizijos yra nacionalinio susitarimo pagrindas;

  • aktyvūs sektorines vizijas formavę dalyviai yra tikrieji skirtingų interesų atstovai;

  • vizijos gali būti apjungiamos tik užtikrinus tinkamą visų sektorių atstovavimą;

  • dabartinė koordinacinė grupė nėra reprezentatyvi, todėl negali priimti galutinių sprendimų. Iki šiol savo veikla ir darbo kultūra ji tik kenkė bendrakūros principams, įpareigojantiems gerbti kiekvieno įsitraukusiojo nuomonę.


Todėl prašome:

  • pripažinti, kad dabartinė koordinacinė grupė ir jos sudaryta redakcinė grupė negali toliau veikti;

  • performuoti koordinacinę grupę, ją sudarant iš visų sektorinių grupių atstovų (pavyzdžiui, po 2 iš kiekvienos sektorinės grupės);

  • peržiūrėti koordinacinės grupės darbo principus, atsisakant daugumos balsavimo, susitarimo turi būti siekiama konsensuso būdu;

  • užtikrinti, kad procese būtų laikomasi pagarbos vienas kitam ir skirtingoms nuomonėms principo. Nederamas elgesys negali būti toleruojamas, o turi būti iš karto stabdomas;

  • užtikrinti, kad miškų nacionalinis susitarimas būtų rengiamas laikantis bendrakūros principų, griežtai prižiūrint, kad turinio vystymas nebūtų perduotas nereprezentatyvioms grupėms;

  • susitikti su mūsų atstovais siekiant žodžiu aptarti susidariusią situaciją ir šiuos pasiūlymus.


Pabrėžiame, kad jei nebus imtasi veiksmų susidariusiai situacijai taisyti, tai nereprezentatyvios koordinacinės grupės su vienpusiška redakcine grupe parengta vizija negalės būti laikoma nacionaline.

Sektorinių grupių dalyvių vardu pasirašo vizijas bendrame forume pristatę atstovai:


Alternatyvi klimato kaitos grupė

Nerijus Zableckis, VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, Lietuvos gamtos fondas

Bendruomenių grupė

Monika Peldavičiūtė, Asociacija “Gyvo Žalio”

Nemedieninės miško ekonomikos grupė

Alanas Petrauskas, VšĮ „Laimės kelio mokykla“

Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo grupė

Dr. Vykintas Vaitkevičius, Klaipėdos universitetas; VšĮ Prigimtinės kultūros institutas

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio grupė

Dr. Ričardas Skorupskas, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas Geografijos ir kraštotvarkos katedra, Lietuvos geografų draugija

Turizmo ir rekreacijos miškuose grupė

Austė Juozapaitytė, Asociacija “Gyvo Žalio”