Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai

DĖL MIŠKŲ KONSULTACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATIKSLINIMO

Oficialus raštas

2022-12-30

Atsakydami į 2022-12-21 dienos laišką dėl Miškų konsultacinės tarybos sudėties patikslinimo informuojame, kad Aplinkosaugos koalicijos atstovė nesikeičia.

Norime pabrėžti, kad sudaryta miškų konsultacinė taryba yra vienpusiška ir nereprezentatyvi. Ji neįtraukia atstovų iš daugumos Nacionaliniame miškų susitarimo procese išskirtų nemedieninį miško naudojimo interesą atstovavusių sektorinių grupių. Tokia taryba negali pateikti subalansuotų, visus interesus atitinkančių pasiūlymų miškų politikos ir strategijos formavimo klausimais, todėl jos sudėtis turėtų būti iš esmės peržiūrėta.

Prašome iš esmės peržiūrėti tarybos sudėtį, kad ji būtų subalansuota ir įtrauktų visas Nacionaliniame miškų susitarime išskirtas sektorines grupes. Jei tarybos sudėtis nebus keičiama, tai prašome informuoti,  kokiu būdu bus sudarytos sąlygos į tarybos sudėtį neįtrauktų interesų grupių atstovams teikti pasiūlymus aplinkos ministrui, užtikrinant, kad jos turėtų lygiavertiškas galimybes tarybos nariams.

2023-01-05 gavome Aplinkos ministerijos raštą, kuriame informuojama, kad "šiame etape atnaujinami tik tarybos veikloje dalyvaujančių institucijų pasikeitę atstovai. Išsami tarybos sudėties peržiūra planuojama, apie tai Jus informuosime."

Su Miškų konsultacinės tarybos sudėtimi, nuostatais ir veikla galima susipažinti oficialiame puslapyje.