Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

DĖL MIŠKŲ KONSULTACINĖS TARYBOS VEIKLOS IR SVARBOS JOS ATSISAKYTI

Oficialus raštas

2023-02-15

Gerbiamas aplinkos ministre, norime atkreipti Jūsų dėmesį į Miškų konsultacinės tarybos (toliau Taryba) veiklos principus ir į šios Tarybos priimtų sprendimų abejotiną vertę, taip pat jos grėsmes miškų politikos balansui ir skaidrumui. Nematydami valios šių rizikų išvengti, siūlome atsisakyti dabartinės Tarybos kaip patariamojo organo. Prašome užtikrinti miškų politikos skaidrumą ir lygiavertį visų suinteresuotų grupių įtraukimą į sprendimų priėmimą ir teisėkūrą organizuojant savalaikius susitikimus su visomis suinteresuotomis grupėmis.

2023 m. vasario 7 d. įvyko Tarybos posėdis, kurio metu pasitvirtino rizikos, kurias išsakėme 2022 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. ANVOK-202 dėl Tarybos sudėties patikslinimo. Sudaryta Taryba yra vienpusiška ir nereprezentatyvi, neatitinka darbo reglamente[1] įtvirtintos nuostatos užtikrinti atstovavimo balansą miškų socialiniams, ekonominiams ir ekologiniams aspektams. Tokios sudėties Taryba negali pateikti subalansuotų, visus interesus atitinkančių pasiūlymų miškų politikos ir strategijos formavimo klausimais. Dar daugiau, po šio posėdžio galima tvirtinti, kad šios sudėties konsultacinė tarnyba nesivadovauja darbo reglamente nurodytais teisingumo, objektyvumo, sąžiningumo, skaidrumo, lygiateisiškumo, nešališkumo ir protingumo principais.

Pakartotinai atkreipiame dėmesį į Tarybos sudėties vienpusiškumą atstovaujant medienos gamybos interesą bei paslėptą lobistinę veiklą. Mūsų vertinimu, Taryboje socialinį interesą atstovauja tik viena organizacija, ekologinį – 4,  ekonominį – 13 institucijų ar organizacijų. Tarp ekonominio intereso organizacijų nėra nė vienos atstovaujančios nemedieninę miškų ekonomiką. Taip pat svarbu pažymėti, kad tarp atstovaujančių ekonominį interesą mažiausiai 6 organizacijos yra priskirtinos prie vykdančių lobistinę veiklą, tačiau net keturios iš jų nėra užsiregistravusios lobistų sąraše sistemoje „Skaidris“[2], viena organizacija jau yra pripažinta vykdžiusi neteisėtą lobistinę veiklą[3]. Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimas konsultacinėje taryboje šioms organizacijoms sudaro sąlygas teikti pasiūlymus apeinant prievolę registruoti lobistinę veiklą, o savo poziciją visuomenei bei politikams pristatyti kaip ekspertų nuomonę.

2023 m. vasario 7 d. posėdis patvirtina, kad sudaryta Miškų konsultacinė taryba yra pasitelkiama nesąžiningai ir neskaidriai įtakai didinti. Posėdis buvo sukviestas Tarybos narių iniciatyva, jame aptartos Miškų įstatymo naujos redakcijos projekto pagrindinės nuostatos,  Saugomų teritorijų įstatymo projekto pagrindinės nuostatos, Tarybos sudėties tikslinimas. Taryba parengė tik ekonominį interesą atstovaujančių narių požiūrį atspindinčią, o ne bendrą poziciją ir patvirtino ją balsavimu, kuris dėl minėto interesus atstovaujančių narių skaičiaus disbalanso yra naudojamas tik vienos pusės pozicijos iškėlimui. Balsavimas įvyko pasibaigus oficialiam laikui ir daliai tarybos narių palikus posėdį, ignoruojant pastabas, kad tai prieštarauja sąžiningumo principui. Taryba balsavo ir dėl savo pačios sudėties tikslinimo, taip pažeisdama tiek protingumo, nešališkumo principus, tiek viršydama įgaliojimus. Pozicijas formuoti ir už jas balsuoti ypač agitavo organizacijos, priskirtinos prie vykdančių lobistinę veiklą. Prašymas pateikti vardinius balsavimo sąrašus buvo atmestas vengiant skaidrumo.

Esame tikri, kad tokios sudėties ir tokiais principais veikianti Taryba nėra pajėgi teikti subalansuotus pasiūlymus, priešingai – ji sudaro galimybes apeiti LR Lobistinės veiklos įstatymą, eliminuoja socialinio, ekologinio ir nemedieninės ekonomikos interesų pozicijas.  Tarybos veiklos atnaujinimas  neatitinka Nacionalinio miškų susitarimo ir indikuoja, kad norima tęsti konfliktinę ir eikvojančią miškų politiką. Raginame laikytis Nacionalinio miškų susitarimo ir atsisakyti vienpusiškai suformuotos Tarybos, o vietoj jos užtikrinti, kad būtų girdimos ir įtraukiamos visos miškų politika suinteresuotos grupės.

Nuorodos:

[1] https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/miskai/misku-politika/misku-konsultacine-taryba
[2] https://skaidris.vtek.lt/
[3] https://pinreg.vtek.lt/app/vtek-sprendimai/315

Su Miškų konsultacinės tarybos sudėtimi, nuostatais ir veikla galima susipažinti oficialiame puslapyje.