Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai

DĖL PLANŲ, PROGRAMŲ IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ AR POVEIKIO EUROPOS EKOLOGINIO TINKLO „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO 

Oficialus raštas

2024-01-11

Teikiame pastabas dėl derinimui 2023 m. gruodžio 27 d. pateikto įsakymo projekto „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo [1] (toliau – Įsakymo projektas).

Šis pakeitimas inicijuotas reaguojant 2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, kad Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtintas Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas, yra neteisėtas tiek, kiek buvo numatyti pagrindiniai miškų kirtimai įsteigtose ir potencialiose Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose bei šių saugomų teritorijų artimoje aplinkoje. 

Pažymėtina, kad teismas vertina tik konkretų ginčo objektą, tad šiuo atveju įvertino ir pasisakė dėl konkretaus regiono miškininkystės veiklų. Nutartimi taip pat susisteminami bei pateikiami ir bendri principai, iš kurių galima nustatyti ir kitas dabartinio poįstatyminio teisinio reglamentavimo spragas. Pritariame, kad reikšmingai keičiama ūkinės veiklos pasekmių ar poveikio reikšmingumo nustatymo tvarka, kas parodo sisteminį požiūrį į iškilusią problemą. 

Įsakymo projektą visų pirma vertinome pagal tai, ar yra išlaikomi tikslai ir nėra susiaurinama apimtis. Pagal tai teikiame šias pastabas:

Siūlome Įsakymo projekto trečią punktą iš esmės taisyti, kad vertinimas neapsiribotų susiaurintu poveikio vertinimu tik tinkle nustatytoms esamoms vertybėms ir taip atlieptų pradinius „Natura 2000“ tinklo tikslus.  

Siūlome

2.1. Nustatyti taisykles ir realius mechanizmus, kad „Natura 2000“ tinkle realiai būtų vertinamas ne tik miškininkystės, bet ir planuojamų žemės ūkio veiklų pasekmių ir poveikio reikšmingumas.

2.2. 2024 m. susisteminus ir pateikus EB svarbos natūralių buveinių ir rūšių būklės vertinimus, pagal sudarytą didžiausių grėsmių ir poveikio šaltinių sąrašą papildomai įvertinti esamą teisinį reguliavimą, ar ūkinių veiklų pasekmių ir poveikio reikšmingumo nustatymas ir poveikio aplinkai vertinimas yra pakankami. 

Taip pat norime atkreipti dėmesį į šias rizikas: 

Siūlome:  

3.1. Nustatyti skirtingus terminus, priklausomai nuo plano, programos ar ūkinės veiklos vertinimo apimties. 

3.2. Įsakymo projekte pakartoti LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - PAV įstatymas) 3 straipsnio 8 dalies principus  ir numatyti apribojimus, kurie neleistų skaidyti ir skatintų vertinimui pateikti ne pavienes ūkines veiklas, o planus ir programas, kurie apimtų kuo daugiau planuojamų ūkinių veiklų.

3.3. Patvirtinus šią tvarką, kitu etapu nustatyti planus, programas ir ūkines veiklas, kurioms poveikio aplinkai vertinimas turi būti automatiškai atliekamas ir inicijuoti atitinkamą PAV įstatymo pakeitimą. Taip pat atriboti ūkines veiklas, kurios turi itin nereikšmingą net ir suminį poveikį ir kurioms vertinimas nėra tikslingas. 

Raginame Aplinkos ministeriją užtikrinti pakankamus resursus, kad Saugomų teritorijų įstatymu priskirtos naujos funkcijos ir papildomas krūvis dėl ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimo nesilpnintų kitų VSTT ir Saugomų teritorijų direkcijų atliekamų funkcijų.  

Papildomai norime atkreipti dėmesį, kad gamtos ir kultūros vertybių apsaugai svarbios yra ne tik tarptautiniais teisės aktais reglamentuojamos „Natura 2000“ teritorijos, bet ir nacionalinė saugomų teritorijų sistema:


Prašome atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus ir informuoti apie priimtus sprendimus. 


[1]  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ea4f4210a4b611ee8172b53a675305ab 

[2]  https://www.teise.pro/index.php/2023/12/07/lvat-natura-2000-teritorijoms-turi-buti-ivertintas-misku-kirtimo-poveikis/ 

[3]  https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards-arch ived/main-pressures-and-threats (reikia nustatyti šalį, pasrienkant “LT”)