biologinė įvairovė

Mūsų 2020-04-30 pasiūlymai dėl miškų įstatymo pakeitimo projekto.

LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

DĖL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Oficialus raštas

2020-05-05


Gerbiami Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai,

Kreipiamės į Jus dėl LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projektas parengtas siekiant saugomose teritorijose išplėsti reglamentavimą, kai miškuose įvyksta masinis kenkėjų išplitimas.

Miško sanitarinių apsaugos priemonių taikymas saugomose teritorijose, o ypač gamtiniu požiūriu didelę vertę turinčiuose miškuose, sulaukia daug diskusijų ir požiūrio išsiskyrimo tarp ūkinės miškininkystės ir gamtosaugos specialistų ir mokslininkų. Biologinės įvairovės nykimas reikalauja sisteminių pokyčių miškininkystėje. Todėl ir sanitarinių apsaugos priemonių taikymas saugomose teritorijose turės būti peržiūrėtas. Vadinamieji kenkėjai yra biologinės įvairovės ir natūralaus miško formavimosi būtina sudėtinė dalis.

Siūlomų pakeitimų vertinimui nėra skirta pakankamai laiko, ypač atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo redakcija dar keisis po buvusio posėdžio ir Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos peržiūros. Teikiame pastabas ir pasiūlymus buvusiai redakcijai:

  1. Norime pabrėžti, kad ekologiniu požiūriu vertingų buveinių ir biologinės įvairovės apsaugai yra svarbūs ne tik rezervatai (1,2% visų miškų), bet ir ekosistemų apsaugos miškai, t.y. IIA grupė (9% visų miškų). IIA grupė suteikiama gamtinių vertybių apsaugai svarbiuose draustiniuose. Siekiant pilnavertės ekosistemų apsaugos IIA grupėje turėtų būti ribojami visi ūkinai kirtimai ir ūkinė veikla, išskyrus masinius kenkėjų išplitimo atvejus, kurie turi būti aiškiai reglamentuoti teisės aktais, kad nebūtų piktnaudžiaujama.

Prisidedame prie siūlymo užtikrinti, kad masinis kenkėjų išplitimo atvejis būtų aiškiai reglamentuotas teisės aktais.

2. Pateiktoje redakcijoje yra gamtinių vertybių apsaugos prasme ypatingai rizikingų pakeitimų:

  • 1 straipsnis. Leidimas naudoti cheminius ar biologinius preparatus rezervatų buferinėse apsaugos zonose.
  • 4 straipsnis. Leidimas vykdyti darbus neįšalus gruntui ir taip leidžiant daryti pažaidas.

Siūlome nepritarti įstatymo pakeitimams, jei išliks šie rizikingi pasiūlymai.

3. Kartu su šiais pakeitimais siūlome svarstyti ir pakeitimus, susijusius su stipresne Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralių buveinių apsauga. Saugomose teritorijose visi gamtine prasme vertingi miškai turėtų būti saugomi. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje Natura 2000 tinklo formavimas nėra baigtas, tad buveinių apsauga už šio tinklo ribų yra svarbi ir įsipareigojimų Europos teisės aktams kontekste.

Dabartinis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas neužtikrina pakankamos EB svarbos buveinių ir saugomų rūšių apsaugos, nes apsauga reglamentuojama tik:

  • gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose: juose draudžiami pagrindiniai plynieji ir atvejiniai kirtimai (69 straipsnis);
  • biosferos poligonuose: draudžiami pagrindiniai plynieji kirtimai (88 straipsnis).
  • EB svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių buveinių, esančių kitų rūšių saugomose teritorijose ir už saugomų teritorijų ribų, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nesaugo visiškai.

Siūlome įvesti kirtimų apribojimus valstybiniuose parkuose (84 straipsnis) ir biosferos rezervatuose (86 straipsnis), uždraudžiant pagrindinius plynuosius ir atvejinius kirtimus, analogiškai, kaip tai numatyta gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose. Biosferos poligonuose (88 straipsnis) uždrausti ir pagrindinius atvejinius kirtimus.

Manome, kad visi šie pakeitimai yra susiję su Seimo priimtais svarstyti Miškų įstatymo pakeitimais, todėl siūlome dar kartą įvertinti, ar nevertėtų šio įstatymo svarstymo apjungti su minėtais Miškų įstatymo pakeitimų svarstymais.


Šaltiniai:

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c388e81035df11eabd71c05e81f09716?jfwid=vhdynsqqw