Visuomenės balsas

2020-03-31 LR Aplinkos ministerijai išsiuntėme oficialų raštą, kuriame pateikėme pastabas medžiotojų organizacijų parengtam Medžioklės taisyklių projektui bei savo siūlymus Medžioklės taisyklėms. Žemiau pateikiame šių savo siūlymų santrauką.

APLINKOSAUGOS KOALICIJOS SIŪLYMAI KEISTI MEDŽIOKLĖS TAISYKLES

Santrauka

Medžioklė turi būti reglamentuojama ir vykdoma taip, kad nedarytų neigiamo poveikio biologinei įvairovei, būtų pagrįsta biologinės įvairovės apsaugos ir konfliktų valdymo poreikiu, užtikrintų kiek galima etiškesnį elgesį su medžiojamaisiais gyvūnais.

Kad nedarytų neigiamo poveikio biologinei įvairovei:

  • Medžioklė turi būti apgalvotai reguliuojama, remiantis žiniomis apie gyvūnų biologiją ir rūšių populiacijų būklę. Medžioklės klausimai neturėtų būti paliekami tik medžiotojų bendruomenės nuožiūrai, turi būti pasitelkiami moksliniai tyrimai, o sprendimai paremti duomenų analize.
  • Laukinė gamta neturi būti verčiama medžioklės ūkiu – gyvūnai neturi būti šeriami didinant vislumą ar atrenkami medžiojant tokiu būdu, kuris keičia natūralų lyčių ar amžiaus pasiskirstymą populiacijoje. Medžioklės ūkių formavimas išbalansuoja ekosistemų pusiausvyrą ir kelia grėsmę biologinei įvairovei. Turi būti siekiama, kad medžioklė ir su ja susijusi veikla turėtų kiek galima mažesnę įtaką natūraliems ekosistemų procesams.

1. Uždrausti laukinių gyvūnų šėrimą.

Šėrimas neigiamai veikia ir iškreipia ekosistemas - šeriamos populiacijos didėja, užima didesnes nišas ekosistemoje.

2. Raginame viliojimo vietą apibrėžti remiantis Afrikinio kiaulių maro valdymo strategija Europos Sąjungai.

Lietuva delsia įgyvendinti vieną iš pagrindinių ES rekomendacijų kovai su maru, nors su maru susiję nuostoliai didėja. Medžioklės taisyklės tebeleidžia naudoti 100 kg pašarų viliojimo vietoje, kai ES stategijoje nurodoma, jog viliojamui naudojamų pašarų kiekis neturi viršyti 10 kg mėnesiui.

3. Siūlome keisti kai kurių gyvūnų rūšių medžioklės terminus.

Raginame trumpinti medžioklės terminus Berno konvencijos saugomoms rūšims – miškinėms ir akmeninėms kiaunėms, juodiems šeškams. Raginame atsisakyti pilkųjų kiškių medžioklės, kol bus įvertinta jų populiacijos būklė ir įsitikinta, kad ji nėra bloga.

4. Raginame uždrausti svetimžemių rūšių išleidimą į laisvę.

Šiuo metu gyvuojanti praktika, kai danieliai ir fazanai dažnai yra paleidžiami į laisvę medžioklės tikslais yra ydinga. Svetimžemės rūšys gali ardyti natūralią ekosistemų pusiausvyrą, jos kuria konfliktą, kai medžiotojai ima persekioti vietines plėšriųjų žvėrių rūšis, norėdami išsaugoti įveistas svetimžemes.

Kad medžioklę būtų galima laikyti etiška:

  • Sprendžiant žmonių ir gamtos konfliktus, visų pirma turi būti keičiamas žmonių elgesys ir taikomi žmogaus sugyvenimo su gamta sprendimai.
  • Sprendimai medžioti turi būti pagrįsti, atsižvelgiant į gyvūnų daromą žalą žmonių turtui ar ekosistemoms, turi būti aiškiai apibrėžta, kokio pokyčio siekiama medžiokle, ir stebimi rezultatai.
  • Gyvūnų gerovės reikalavimai turi būti taikomi visų rūšių gyvūnams, o sprendimai medžioti neturi būti grindžiami neigiamomis nuostatomis tam tikrų rūšių (svetimžemių, gausių, „kenkėjų“) atžvilgiu.
  • Turi būti siekiama sukelti kuo mažiau kančios medžiojamiems gyvūnams.

5. Siūlome atsisakyti medžioklė su šunimis.

Šis medžioklės metodas, kai šunys puola žvėris jų urvuose arba yra užpjudomi laukuose, nesuderinamas su gyvūnų gerovės nuostatomis. Laukinis gyvūnas yra kandžiojamas, patiria didelį stresą, taip pat ir šunys patiria sužalojimų.

6. Raginame principingiau suformuluoti draudimą naudoti galūnę suspaudžiančius spąstus, juos turėti, parduoti ir pirkti.

Nors formaliai šie spąstai yra draudžiami, draudimas suformuluotas nepakankamai aiškiai ir principingai. Praktikoje šie spąstai tebėra naudojami, be to, spąstų naudojimo kontrolei svarbus ir draudimas tokiais spąstais prekiauti ir juos turėti.

7. Siūlome keisti medžioklės terminus taip, kad jauniklius auginantiems gyvūnams būtų paliktas pakankamas ramybės laikas:

Lapės šiuo metu yra medžiojamos visus metus, net ir tuo laikotarpiu, kai atsiveda jauniklius. Sumedžiojus tėvus, jų vaikai pasmerkiami žiauriai bado mirčiai. Siūlome nustatyti nemedžiojimo laiką lapėms, kol jos augina vaikus. Taip pat grąžinti nemedžiojimo terminą šernams, ilginti nemedžiojimo laiką bebrams. Atkreipiamie dėmesį, kad bebras yra Buveinių direktyvos V priedo, taigi, saugotina rūšis.

Kad medžioklės reglamentavimas būtų skaidrus:

8. Siūlome patikslinti draudimą naudoti naktinio stebėjimo prietaisus taip, kad jie negalėtų būti perdaromi ir naudojami kaip naktiniai taikikliai.

9. Siūlome aiškiau apibrėžti situacijas, kai netyčia sumedžiojami kitos rūšies, ne tos lyties ar amžiaus gyvūnai.

10. Siūlome numatyti galimybes medžioklės vietą ir laiką derinti su bendruomene. Medžioklės apsunkina kitų renginių organizavimą tose pačiose vietovėse. Yra atvejų, kai medžioklės plotų naudotojai neleidžia vykdyti kitų renginių, nes jie suplanavę medžiokles. Tokios situacijos turėtų būti sprendžiamos ne medžiotojų, o visuomenės naudai, ypač jei planuojami renginiai gali sutraukti žmonių į gamtą.

11. Siūlome įpareigoti medžiotojus statyti įspėjamuosius ženklus ant bendrojo naudojimo kelių, kai toje teritorijoje vykdoma varyminė medžioklė. Įspėjamieji ženklai padidintų visuomenės saugumą.