Griežtai nepritariame skubos tvarka vykdomam VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS VERTIMUI AKCINE BENDROVE 

2024-05-27

Aplinkos ministerija skubos tvarka derina VĮ Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymo į akcinę bendrovę projektą. Išsiuntėme Aplinkos ministerijai raštą, kuriuo išreiškiame griežtą nepritarimą šiam projektui.

Valstybiniai miškai yra valstybės – mūsų visų – nuosavybė. Valstybinius miškus tvarkyti pavesta Valstybinių miškų urėdijai. Urėdija privalo miškus tvarkyti taip, kad jie neštų visokeriopą naudą visuomenei, neprioretizuojant medienos gavybos prieš kitas miško teikiamas naudas.

Šiuo metu miškininkystė valstybiniuose miškuose neproporcingai orientuota į medienos gavybą. Iš to valstybė gauna pelną, tačiau dėl balanso stygiaus nukenčia visuomenė, nes mūsų bendras turtas – gamtinė aplinka – yra skurdinama. Nyksta biologinė įvairovė, miškas nebeteikia ekosisteminių paslaugų, sudarkomas kraštovaizdis.

Sukomercinta Valstybinių miškų urėdija priskirta prie valstybinių įmonių, kurios daugiausia vykdo ekonominę veiklą, nors neturėtų tokia būti. Urėdija privalo rūpintis ne tik ekonominiu pelnu iš miškų, bet užsiimti visapuse miškų priežiūra. Urėdijos priskyrimas prie įmonių, daugiausia vykdančių ekonominę veiklą, pastūmėjo prie dabar esančios situacijos – kai siekiant dar efektyvesnės ekonominės veiklos ir paminant kitas urėdijai privalomas funkcijas, norima ją pertvarkyti į akcinę bendrovę. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai 

DĖL LR MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO SIEKIANT PERTVARKYTI VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJĄ Į AKCINĘ BENDROVĘ    

Oficialus raštas

2024-05-24

Teikiame pastabas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui (toliau – Projektas), paskelbtam derinti TAIS sistemoje[1].

Griežtai nepritariame skubos tvarka vykdomam VĮ Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymui į akcinę bendrovę. Tokiam pokyčiui nėra teisinio pagrindo. Projektu numatyti pokyčiai gilins įsisenėjusias problemas dėl dabartinio išskirtinai į ekonominį interesą orientuoto valstybinio miškų valdymo.

Prašome:

1. Atšaukti nepagrįstą skubos tvarka derinimui pateiktą LR miškų įstatymo pakeitimų projektą.

2. Inicijuoti Valstybinių miškų urėdijos valdymo modelio peržiūrą, keliant tikslą, kad jis atitiktų konstitucinę prievolę valstybinius miškus, išimtine nuosavybės teise priklausančius Lietuvos Respublikai, tvarkyti taip, kad jie tarnautų bendrai tautos gerovei, visos visuomenės interesui[2].

Atkreipiame dėmesį, kad pastabas dėl Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymo į akcinę bendrovę teikėme 2023 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. ANVOK-227. Pastaboje Nr. 2 pabrėžėme poreikį keisti miškų įstatymą, kad jis įpareigotų valstybinių miškų valdytoją vystyti ir įgyvendinti kompleksinę tvarią – ekologinį, socialinį, ekonominį nemedieninį, ekonominį medieninį interesus integruojančią – miškininkystę. Pastaboje Nr. 11 konstatavome, kad Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymo į akcinę bendrovę tikslai ir pasekmės kelia daug abejonių. Prašėme surengti susitikimą, kuriame atsakytumėte į šiuo sprendimu susirūpinusių piliečių klausimus. Motyvuotų atsakymų į pateiktas abejones negavome. Atsakymai nėra pateikiami ir pakeitimo lydraštyje.

Žemiau teikiame detalesnes pastabas dėl pateikto pakeitimo projekto.

1. Įstatymo pakeitimo projektas nepagrįstai derinamas skubos tvarka.

Lydraštyje teigiama, kad derinimas vykdomas skubos tvarka atsižvelgiant į tai, kad 1) analogiški pakeitimai jau buvo derinti ir  2) Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane[3] nustatytais terminais.

Atkreipiame dėmesį, kad nė vienas iš šių argumentų neatitinka Vyriausybės darbo reglamento 28 punkte nurodytų kriterijų.

Pabrėžiame, kad šis pakeitimas yra ypatingos svarbos, nes turės įtaką, kaip bus valdomas išskirtinę reikšmę turintis valstybinis turtas. Pakeitimas jau turi didelį atgarsį visuomenėje. Iki šiol nebuvo argumentuotai atsakyta į ankstesnių derinimų metu[4] ir viešoje peticijoje[5] išreikštą nepritarimą, pažymint kad dėl šio pokyčio dar labiau susilpnės socialinių ir aplinkosauginių interesų įtaka, kuri jau dabar yra neproporcingai maža.

Prašome nutraukti nepagrįstą derinimą skubos tvarka. Tinkamai baigti anksčiau pradėtų teisėkūros iniciatyvų derinimo procedūras pateikiant argumentuotus atsakymus.

2. Pakeitimai grindžiami procedūriniais susirašinėjimais, o ne realiais visuomeniniais tikslais, įtvirtintais norminiais teisės aktais.

Poreikis keisti Valstybinių miškų urėdijos teisinį statusą grindžiamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Lietuvai įmonių valdysenos srityje pateikta prioritetine rekomendacija[6], pagal kurią buvo sudarytas Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planas. Nė vienas iš šių minimų dokumentų nėra norminis teisės aktas, priimtas laikantis teisėkūros procedūrų ir teisiškai įpareigojantis įgyvendinti tokį pakeitimą.

Manytina, kad Valstybinių miškų urėdijos vertimas akcine bendrove grindžiamas EBPO rekomendacijos kryptimi “Stronger corporatisation. Identify state enterprises pursuing primarily economic activities and convert them to limited liability companies.” (Stipresnė korporacija. Nustatyti valstybės įmones, kurios daugiausia vykdo ekonominę veiklą, ir pertvarkyti jas į ribotos atsakomybės bendroves. Neoficialus vertimas). 

Tai reiškia, kad apeinant teisėkūros procedūras, grindžiant tik procedūriniais susirašinėjimais nuspręsta, kad Valstybinių miškų urėdija vykdo ir vykdys daugiausia ekonomines veiklas. Atsižvelgiant į šiandienos situaciją, tai bus išskirtinai su medienos gamyba susijusios veiklos.

Konstitucija įpareigoja, kad valstybiniai miškai tarnautų bendrai tautos gerovei, visos visuomenės interesui, o ne tik komerciniams tikslams. Nacionalinis susitarimas dėl miškų, esminiai Miškų įstatymo pakeitimai buvo inicijuoti, nes dabartinė miškų politika visuomenės netenkina. Vis dar vyksta Miškų įstatymo pakeitimo procesas, kuriame dalyvauja ir pastabas teikia daug suinteresuotų šalių. Apklausos rodo, kad didelė dalis piliečių nori mažiau į kirtimus orientuoto miškų valdymo, t.y. visai kitos krypties nei bandoma įtvirtinti šiais pakeitimais. 

Neaiškiais pagrindais priimtas protokolinis ir ataskaitų lygio sprendimas, kad miškų valdytojas turi prioritetizuoti ekonomines veiklas, negali privalomai diktuoti įstatymų turinio. Tai iš principo pažeidžia teisinės valstybės ir teisėkūros principus.

Prašome nutraukti įstatymo keitimą, neturintį tinkamo pagrindo, greičiausiai vykdomą pažeidžiant teisėkūros principus, prieštaraujantį vykstančiai visuomeninei diskusijai dėl miškų ateities.

3. Valstybinių miškų valdytojo vertimas privačiu juridiniu asmeniu stiprins komercinį interesą, silpnins visuomenines funkcijas.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad įmonės juridinio statuso pasikeitimas neturėtų neigiamos įtakos valstybinių miškų naudojimui bei apsaugai. Pabrėžiama, kad toliau valstybinius miškus valdys tik patikėjimo teise, o visos akcijos būtų valstybės nuosavybė, nebent akcijų dalies perleidimui pritars Seimas.

Kadangi šiuo pakeitimu pripažįstama ir įtvirtinama, kad Valstybinių miškų urėdija vykdo ir vykdys daugiausia ekonomines veiklas (žr. 2 pastabą), tai savaime reiškia, kad ir toliau bus pažeidžiami kiti interesai. Privataus juridinio asmens statusas greičiausiai sąlygos dar mažesnę visuomeninę kontrolę ir dar ryškesnius visuomeninio intereso pažeidimus.

Nors teigiama, kad miškai negalėtų būti investuojami į akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, tačiau akivaizdu, kad šios bendrovės pagrindinis pelną generuojantis išteklius išliks valstybiniai miškai ir jų eksploatacija. Svarbu ir tai, kad jei ateityje siekiant pritraukti investicijas bus platinamos akcijos, tuomet privatūs investuotojai įgaus pernelyg dideles galias spręsti, kaip bus naudojamas ypač svarbus valstybės turtas.

Prašome sprendžiant valstybinių miškų valdymo klausimus prioritetizuoti Konstitucijos ginamas vertybes ir visuomeninį interesą, o ne ekonominį efektyvumą.

4. Būtina kuo greičiau peržiūrėti Valstybinių miškų urėdijos valdymą, kad būtų sustiprintos jos viešosios funkcijos, o valstybiniai miškai valdomi atliepiant visos visuomenės interesus.

Pritariame, kad turi būti atlikta Valstybinių miškų urėdijos valdymo modelio peržiūra, kaip  numatoma Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 139.1 papunktyje – “peržiūrėsime juridinių asmenų teisinių formų, kuriomis veikia valstybė, rūšis”.

Pabrėžiame, kad jau dabar Valstybinių miškų urėdija vienpusiškai iškelia medienos gavybos prioritetą kitų tvarumo aspektų atžvilgiu, yra pernelyg orientuota į pelną, kai ekologiniai miškų rodikliai blogėja, kyla konfliktinės situacijos dėl intensyvių kirtimų su prie valstybinių miškų esančiomis bendruomenėmis ir visuomene.

Būtina stiprinti valstybinę priežiūrą, peržiūrėti valdybos sudėtį, kad dabar dominuojantis komercinis prioritetas būtų pakeistas ir atlieptų ir ekologines, ir socialines visuomenės, ir ekonomines medienines, ir ekonomines nemedienines reikmes miškui.

Prašome inicijuoti valstybinių miškų urėdijos valdymo modelio peržiūrą, kad valstybinių miškų valdytojas įgyvendintų valstybės konstitucines pareigas, kylančias valdant išimtine nuosavybės teise priklausantį turtą.

 Prašome raštu informuoti apie priimtus sprendimus ir tolesnius planus.


Nuorodos į šaltinius:

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1e0b58d0143f11ef8e4be9fad87afa59

[2] žr. Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta288/content, konstatuojamosios dalies VII skyrių.

[3] https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-1302/  (Vyriausybės posėdis, kuriame pritarta)
https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-1681/ (Vyriausybės posėdis, kuriame patikslinta)

[4] pvz., https://www.akoalicija.lt/veikla/2023-11-23-pastabos-misku-istatymui

[5] https://www.peticijos.lt/visos/84915/skubiai-sustabdyti-ir-uzdrausti-misku-kirtima-plynai/

[6] https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-imones/ebpo/