Visuomenės balsas

LR aplinkos ministerijos duomenimis, devyni iš dešimties Lietuvos gyventojų įvardija aplinkosaugą svarbia sritimi. Pastaruoju metu Lietuvoje nuolat vyksta visuomeniniai judėjimai ir akcijos dėl aplinkosaugos problemų: miesto medžių kirtimų, miškų kirtimų, kailinių žvėrelių fermų, „Darom“ akcija, Penktadienių ateičiai judėjimas ir kt. Visuomenės dėmesys ir spaudimas skatina politines partijas įtraukti aplinkosaugos temas į savo programas, o verslus – atsižvelgti į aplinkosauginius reikalavimus ar pasirinkti darnų vystymąsi atitinkančias kryptis.

Nors visuomenės dėmesys apslinkosaugos temoms auga, institucijos vis dar linkusios ignoruoti visuomenės balsą. Institucijos turi derinti savo sprendimus su visuomene, tačiau tai dažnai atliekama formaliai, iš tikrųjų nenorint nei girdėti, nei tartis. Aplinkosaugos koalicija siekia, kad visuomenės balsas pasiektų institucijas ir sprendimai būtų priimami tinkamai derinant su visuomene. Taip pat siekiame, kad su aplinka susijusi teisėkūra būtų vykdoma laikantis skaidumo principų. Atstovaujame visuomenę ministerijų tarybose, komitetuose ir darbo grupėse. Šiuo metu turime atstovus aštuoniose darbo grupėse Aplinkos, Žemės ūkio ir kitose ministerijose. Sekdami aktualijas ir dalyvaudami viešojo valdymo procese, prisidedame prie visuomenei svarbių klausimų nagrinėjimo ir skaidresnių sprendimų.

2022-12-02 Vilniuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, įvyko renginys „Aplinkos būklės visuomeninė apžvalga 2022“, sutraukęs išskirtinai didelį būrį dalyvių iš 50 organizacijų. Renginyje pristatyta visuomenininkų parengta Lietuvos aplinkos būklės analizė, skirta visiems, kas nori susipažinti su oro ir vandenų užterštumo, biologinės įvairovės, miškų apsaugos, Lietuvos poveikio klimato kaitai ir kitais rodikliais ir susidaryti bendrą įspūdį apie šalies aplinkos būklės kitimo tendencijas.

2022-11-09 Aplinkosaugos NVO, politikus ir visus, kuriems rūpi aplinka bei jos išsaugojimas, kviečiame registruotis į renginį "Aplinkos būklės visuomeninė apžvalga 2022".
Renginys vyks gruodžio 2 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje.

2022-09-26 Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo kvietimu šiemet prisidėjome prie jų rengiamos kasmetinės skurdo ir socialinės atskirties Lietuvoje apžvalgos. Parengėme apžvalginį straipsnį kovos su klimato kaita tema.

2022-03-04 Lietuvos nevyriausybinės organizacijos jungiasi prie daugiau kaip 60 Europos nevyriausybinių organizacijų vienijančio tinklo „Transport & Environment Europe” iniciatyvos ir ragina šalių vyriausybes kuo greičiau stabdyti iškastinio kuro importą iš Rusijos ir užbaigti tiesioginį karo prieš Ukrainą finansavimą.

2021-12-30 Lietuva yra įsipareigojusi judėti Žaliojo kurso kryptimi ir siekti šalies bei gyventojų gyvenimo būdo pertvarkos, kuri padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, stabdyti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizes, mažinti vartojimą, siekti tvarumo ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Visi šie pokyčiai gali būti pasiekti tik sutelkus skirtingų visuomenės grupių atstovus ir įsiklausius į piliečius, kuriuos labiausiai paveiks neišvengiami socialiniai ir ekonominiai pokyčiai.

2021-12-21 Prieš jus – pirmoji Aplinkosaugos koalicijos parengta Lietuvos aplinkos būklės apžvalga. Šia apžvalga kviečiame pilietinę visuomenę kartu stebėti ir vertinti, kiek Lietuvos žaliasis kursas išties yra žalias, ar politikų ir institucijų priimami sprendimai tikrai stabdo aplinkos būklės blogėjimą ir veda į atsigavimą. Taip pat tikimės, kad ji padės susipažinti su pagrindinėmis aplinkosaugos problemomis.

2021-02-11 NVO įtraukimas į sprendimų priėmimą dažnai yra nesavalaikis ir nepakankamas. Aplinkos ministerijai išsiuntėme raštą su pasiūlymais, kokius situaciją gerinančius pakeitimus būtų galima atlikti neatidėliojant.

2020-11-24 Skaitėme pranešimą Prezidento iniciatyvos „Žalia Lietuva“ penktojoje nuotolinėje diskusijoje, skirtoje nevyriausybinio sektoriaus atstovams.

2020-10-29 Būsimas Seimas ir Vyriausybė turės reikšmingą vaidmenį pertvarkant dabartinę, gamtos išteklius eikvojančią ekonomiką į tvarią, tausojančią ateities ekonomiką. Klimato krizė, spartus biologinės įvairovės nykimas ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir pasauliui.

2020-09-10 Mes, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir mokslininkai, norime atkreipti dėmesį į Seimo nario Juozo Imbraso iniciatyvą keisti Lietuvos Respublikos vandens įstatymą siekiant dabartinius hidroelektrinių operatorių įsipareigojimus reglamentuoti kaip valstybės subsidijuojamas viešąsias paslaugas.

Dėl Kęstučio Mažeikos atleidimo iš aplinkos ministro pareigų

2020-05-12 Pasirašykite peticiją, kuri reikalauja meluojančio aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos atleidimo iš ministro pareigų, jam tiesiogiai pavaldžios viceministrės Rasos Vaitkevičiūtės atleidimo iš viceministrės pareigų ir jo slapčia priimto įsakymo atšaukimo.

Peticija

Dėl nepasitikėjimo Aplinkos ministru K. Mažeika

2020-05-11 Reaguodami į 2020 m. gegužės 8 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-268 pakeistas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, kuomet Aplinkos ministras K. Mažeika vienašališkai patvirtino su visuomene nederintą jų punktą, įteisinantį galimybę Lietuvoje medžioti lankais, taip pat - neatsižvelgė į nevyriausybinių organizacijų siūlymus kitiems pakeitimams, tokiems kaip leisti medžioti visus žuvlesius paukščius žuvininkystės tvenkiniuose, norime išreikšti susirūpinimą Aplinkos ministerijos valdymu nesilaikant demokratinės teisėkūros ir elementarios gamtosaugos etikos principų.

Viešas NVO kreipimasis

2020-03-27 Kreipiamės, reaguodami į Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus , kuriais planuojama sukurti Darnios ekonomikos, energetikos ir klimato ministeriją, reorganizuojant Energetikos ministeriją, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei perkeliant iš Aplinkos ministerijos tokias sritis kaip klimato kaita ar žiedinė ekonomika.

2020-03-20 Pasaulinę Žemės dieną kreipėmės į Prezidentą, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką ir Aplinkos ministrą, prašydami užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama susiklosčiusia situacija dėl koronaviruso pandemijos.

2020-01-21 „Neatsakingas verslas, kaip „Grigeo“, yra sergančios aplinkosaugos sistemos simptomas“, – teigė Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė vakar vykusiame LRT forume.

2020-01-09 (atnaujinta) Kartu su Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu pakvietėme Lietuvos vartotojus susilaikyti nuo „Grigeo“ įmonių grupės gaminių įsigijimo, iš esmės taip paskelbdami produkcijos boikotą.

2019-11-12 Nepritariame siūlomiems įstatymo pakeitimams, kuriais vėl siekiama įteisinti naktinių taikiklių ir garso slopintuvų naudojimą medžioklėje. Išsiuntėme raštą LR Seimui, ragindami Seimo narius neįtraukti siūlomo įstatymo projekto į savo darbotvarkę.

2019-10-25 Jungiamės prie Girių spiečiaus gedulingos iškirstų miškų eisenos ir palaikome valdžios atstovams jų keliamus reikalavimus.

2019-09-19 Palaikydami Klaipėdos miesto bendruomenes, kreipiamės į Prezidentą dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano. Raginame užtikrinti, kad bendrasis planas būtų rengiamas atsižvelgiant ne tik į ekonominius, bet ir į aplinkosauginius bei socialinius aspektus.

dėl KOGENERACINIŲ ATLIEKŲ DEGINIMO JĖGAINIŲ IR ES APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SISTEMOS

2019-09-05 UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Lietuvos energija“ pateikė Aplinkos ministerijai prašymą traktuoti veikiančias ir ateityje veiksiančias kogeneracines atliekų deginimo jėgaines ne kaip bendro deginimo įrenginius, o kaip komunalinių atliekų deginimo įrenginius, skirtus ne energijai gaminti, o komunalinėms atliekoms sudeginti. Reiškiame prieštaravimą šiam prašymui, nes taip tokios jėgainės būtų išimtos iš ES apyvartinių taršos leidimų sistemos ir pažeistų "teršėjas moka" principą.

2019-04-15 Parėmėme raštą dėl “Trakų vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui” projekto įgyvendinimo, kurį parengė VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ ir Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Raštu atkreipiamas institucijų dėmesys į tai, kad parke šalinami vertingi želdiniai ir neatsižvelgiama į suinteresuotą visuomenę. Prašoma įvertinti vykdomą projektą ir imtis veiksmų, užkertančių kelią netinkamam lėšų panaudojimui.

2019-03-01 Nacionalinė NVO koalicija, kurios narė yra Aplinkosaugos koalicija, su parlamentinių partijų atstovais pasirašė abipusio įsipareigojimo memorandumą. Šiuo dokumentu įsipareigojama stiprinti savivaldą, skatinti aktyvių gyventojų įtraukimą priimant sprendimus ir diegti dalyvaujamosios demokratijos principus.

2018-05-18 Aplinkos ministrui, Vidaus reikalų ministrui ir Seimo aplinkosaugos komitetui nusiuntėme bendrą Lietuvos visuomeninių pilietinių organizacijų ir judėjimų kreipimąsi dėl Lietuvos miestuose vykdomų masinių medžių kirtimų.

2018-05-14 Aplinkos ministrui ir Seimo aplinkosaugos komitetui nusiuntėme bendrą kreipimąsi su VšĮ Žiedinė ekonomika“ dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų. Kreipimesi išreiškiame palaikymą pakeitimui, numatančiam drausti importuoti ar įvežti deginti skirtas atliekas, ir pakeitimui, numatančiam įvesti nepavojingų atliekų deginimo pajėgumų apribojimą

2017 metais Aplinkosaugos koalicija atidarė specialią sąskaitą – Kauno medžių gelbėjimo fondą.

Prisidėkite prie medžių išsaugojimo skirdami paramą bylinėjimosi išlaidoms padengti!