Miškų politika

Miškai yra labai svarbūs aplinkos apsaugai ir visuomenės gerovei. Miškuose gyvena didžioji dalis Lietuvos biologinės įvairovės, kaip vadinami mikroorganizmai, kerpės, augalai, vabzdžiai, ropliai ir kita gyvybė. Nemažai rūšių gali gyvuoti tik brandžiuose miškuose, kuriuose yra daug senų medžių, stuobrių ir virtuolių. Miškai saugo dirvožemį ir padeda kovoti su klimato kaita. Visuomenė miškus renkasi poilsiui ir aktyvioms pramogoms. Iš miškų gaunama mediena, reikalinga daugelyje gyvenimo sričių.

Miškų politika turi būti gerai apgalvota ir subalansuota, kad miškai galėtų teikti visas naudas. Šiuo metu miškų politikoje smarkiai dominuoja ūkiniai medienos gavybos tikslai, paminant gamtosaugos ir visuomenės poreikius. Medžiai iškertami anksčiau nei subręsta, miškuose nepakanka negyvos medienos, visa miško raida valdoma taip, kad augtų medienai skirtų rūšių tiesūs medžiai, o sulaukę tam tikro amžiaus jie būtų iškirsti. Tokia miškų politika taikoma net ir saugomose teritorijose bei gamtos apsaugai skirtuose draustiniuose, nors jos principai yra priešingi gamtosauginiams.

Aplinkosaugos koalicija siekia, kad miškų politika būtų subalansuota ir gamtosaugos bei visuomenės interesai būtų pradėti vertinti ne mažiau nei ūkiniai.

Europos Komisija, 2021

Aplinkosaugos koalicija, 2020

Aplinkosaugos koalicija, 2020

Aplinkosaugos koalicija, 2020

2023-03-16 Kreipėmės į Seimo frakcijas dėl Nacionalinio miškų susitarimo pasirašymo. Prašome pasirašyti pasiektą dalinį susitarimą dėl miškų, taip įvertinant ir įsipareigojant įgyvendinti pasiektus susitarimus ir užbaigiant daugiau rezultatų negalintį pateikti procesą. 

2023-03-15 Kaip ugdyti miškus saugomose teritorijose? Ar jie turi būti kertami ir kaip? Prieš savaitę apsilankėme Šimonių girioje, Šventosios kraštovaizdžio draustinyje, kur privataus miško savininkas vykdo kirtimus IIA grupės miške. Šiais kirtimais retinami draustinyje esantys jaunų medynų ploteliai. Ar tai prisidės prie draustinio vertybių gausinimo?

2023-03-10 Išsiuntėme palaikymą Aplinkos ministerijos siūlomiems LR Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo pakeitimams. Pakeitimai būtini ir ilgai laukti, tačiau nepakankami gamtinių vertybių apsaugai, todėl siūlome ribojimus išplėsti, ypač gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose.

2023-02-15 Reaguodami į vasario 7 d. vykusio Miškų konsultacinės tarybos posėdžio eigą, kreipėmės į aplinkos ministrą atkreipdami dėmesį į šios tarybos keliamas rizikas ir siūlydami jos atsisakyti. Esame tikri, kad tokios sudėties ir tokiais principais veikianti taryba nėra pajėgi teikti subalansuotus pasiūlymus, priešingai – ji sudaro galimybes apeiti LR Lobistinės veiklos įstatymą, eliminuoja socialinio, ekologinio ir nemedieninės ekonomikos interesų pozicijas.

2022-12-30 Atsakydami LR Aplinkos ministerijos prašymą patikslinti atstovą Miškų konsultacinei tarybai, pabrėžėme, kad sudaryta miškų konsultacinė taryba yra vienpusiška ir nereprezentatyvi, todėl turi būti iš esmės peržiūrėta.

2022-06-29 Kreipėmės į Seimo partijų atstovus įvertindami Aplinkos ministerijos parengtą Nacionalinio miškų susitarimo projektą ir kviesdami partijas rinktis pokyčių ir didesnės miškų apsaugos kryptį.

2022-06-21 Seime vykusioje spaudos konferencijoje „Nacionalinis miškų susitarimas - ar susitarta dėl esminių pokyčių?” aplinkosaugininkai, mokslininkai ir bendruomenių atstovai pristatė, kokie pokyčiai numatyti ir kokiems svarbiems sprendimas, dėl kurių nerasta sutarimo, prireiks politinės valios.

2021-11-29 Informuojame, kad vienas svarbiausių Lietuvos žaliojo kurso elementų – Nacionalinis susitarimas dėl miškų – žlunga. Šiandieniniai susitarimo dokumentai yra nelegitimūs. Be esminio šio proceso eigos perkrovimo, susitarimas atspindės tik iki šiol miškų politikoje vyravusius interesus, reikalingų pokyčių nebus. Ir toliau vyraus į medieną orientuota miško ekonomika, gamta ir miškų ekosistemos degraduos, o visuomenės nemedieniniai poreikiai bus nuosekliai išstumiami. Bet to, bus teigiama, kad tai – visų pusių bendru sutarimu pasirinktas kelias.

2021-11-17 LR Aplinkos ministerija paskelbė nacionalinę viziją dėl miškų, kuri buvo paruošta redakcinės grupės, remiantis bendrame forume mišrių grupių suformuotomis vizijomis. Ją vertiname, kaip pradinę nacionalinio miškų kompromiso versiją, neįpareigojančią esminiams pokyčiams miškų valdyme, kurių reikalauja visuomenė ir kurie yra būtini sprendžiant ekologines krizes. Kadangi politikai nesiima lyderystės, visuomenės susitelkimas ir dalyvavimas teisėkūroje dėl miškų atities ir toliau išlieka labai svarbus. 

2021-10-28 Š. m. spalio 27 dieną nemedieninius interesus Nacionaliniame miškų susitarime (NMS) atstovaujančių sektorinių grupių atstovai susitiko su LR Aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir pristatė siūlymus, kurie padėtų užtikrinti lygiavertiškąskirtingų interesų grupių atstovavimą Lietuvos miškų politikoje bei supažindino ministrą su pagrindinėmis idėjomis iš jų parengtų vizijų. 

2021-10-04 Aplinkos ministrui, viceministrui ir miškų susitarime dalyvaujantiems Seimo nariams išsiuntėme bendrą šešių sektorinių grupių kreipimąsi, dėl lygiaverčio visų interesų grupių įtraukimo į Nacionalinį miškų susitarimą.

2021-09-27 Aplinkosaugos koalicija priėmė sprendimą trauktis iš Nacionalinio miškų susitarimo  koordinacinės grupės. Pagrindinė pasitraukimo priežastis – vertiname, kad ši grupė yra viena didžiausių kliūčių pasiekti bendrakūra ir įsiklausymu grįstą susitarimą dėl miškų ateities. 

2021-01-27 Dalyvavome SGMD organizuojamoje konferencijoje „Kiek duoda tiek imk: ar principas pritaikomas gamtos ištekliams?“. Kviečiame žiūrėti Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės pranešimą: "Ar gamtinės vertybės saugomose teritorijose yra saugios?" (žiūrėti nuo 01:06:16).

2020-07-01 Aplinkosaugos koalicija kalbino miškų gamtotyros ekspertą dr. Žydrūną Preikšą apie medžių mikrobuveines. 

2020-06-23 Pasaulio mokslininkai, institucijos, nevyriausybinių ir įvairių kitų organizacijų atstovai skelbia, kad natūralios gamtos, ypač miškų ir sengirių išsaugojimas ir atkūrimas yra vienas iš efektyviausių būdų spręsti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo keliamus iššūkius.

2020-06-18 Aplinkosaugos koalicija kalbino ekologą Vytautą Uselį. 

2020-06-15 Aplinkosaugos koalicija kalbino gamtininką Mindaugą Lapelę, dirbantį Dzūkijos nacionaliniame parke jau 25 metus. 

2020-05-20 vyko virtuali konferencijoje dėl „Natura 2000“ tinklo plėtros. Konferenciją organizavo Seimo aplinkos apsaugos komitetas.

2020-05-05 Kreipiamės į LR Seimos Aplinkos apsaugos komiteto narius dėl LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų.

DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

2020-04-30 Teikiame pasiūlymus ir pastabas dėl Seimui pateiktų Miškų įstatymo pakeitimų.  Manome, kad Aplinkos ministerijos parengtame projekte numatyti pakeitimai yra nepakankami, kad būtų sustiprintos ekologinės ir socialinės miško funkcijos ir būtų priartėta prie kompromiso tarp ūkinių ir neūkinių miško teikiamų naudų. 

Plačiau...

Analizė ir išvados...

2020-03-25 Pateikėme pastabas Miško kirtimų taisyklių paikeitimams, kurie atliekami atsižvelgiant į įsigaliojusio LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, susijusias su EB svarbos buveinėmis ir saugomomis rūšimis.

2020-02-25 Išsiuntėme oficialų raštą Aplinkos ministerijai, palaikydama VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ pateiktas pastabas ir iškeltus klausimus dėl Punios šilo apsaugos.

2019-11-11  Pateikėme pastabas Miškų įstatymo pakeitimams. 

2019-11-26 Aplinkosaugos koalicijos miškų ekspertas Žydrūnas Preikša išskiria du miško tvarkymo prioritetus kovoje su klimato kaita – miškų ploto ir amžiaus didinimą.

2019-10-25 Jungiamės prie Girių spiečiaus gedulingos iškirstų miškų eisenos ir palaikome valdžios atstovams jų keliamus reikalavimus. 

2019-03-26 Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų. Mūsų vertinimu, pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pasiūlymų, kurie sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar saugomose vertingose gamtiniu požiūriu vietose.

2018-10-01 Aplinkos ministrui nusiuntėme kreipimąsi dėl Lietuvos valstybinių miškų tvarkymo, pakartodami balandžio 6 konferencijoje pristatytas problemas ir pasiūlymus.

2018-04-06 konferencijoje „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“ Aplinkosaugos koalicijos atstovas dr. Žydrūnas Preikša pristatė problemas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo.