Miškų politika

Girių spiečius

Kartu su Girių spiečiumi“ siekiame, kad bent pusėje Lietuvos miškų būtų vykdoma naujos kartos gamtai draugiška miškininkystė be išplyninančių ūkinių kirtimų:

Lietuvos miškų ekosistemose sugeriamas ir užrakinamas anglies kiekis mažėja. Natūralių miško buveinių būklė prastėja, lieka vis mažiau savaiminės kilmės ir gamtiškai vertingų miškų, o biologinės įvairovės apsauga lieka nepakankama. 

Persiorientavimas į aplinkai draugišką miškininkystę iš esmės nevyksta. Neūkiniai miškai tesudaro 12,9 % miškų ploto ir jų plotas mažėja. Net du trečdaliai saugomų teritorijų miškų yra ūkiniai – auginami medienai. 

Tarp pagrindinių kirtimų absoliučiai dominuoja ekosistemoms ypač žalingi plynieji ir atvejiniai kirtimai (atitinkamai 74 % ir 24 % numatyto ploto pagrindinių kirtimų leidimuose). Įtvirtintų planų plėsti neūkinius miškus ir plačiau taikyti gamtai draugiškesnius kirtimų būdus vis dar nėra.

Poveikis aplinkai

  🟥 Klimatui

  🟥 Biologinei įvairovei

Persiorientavimas

  🟥 Neūkinių miškų dalis

  🟥 Saugomų teritorijų valdymas

  🟥 Gamtai draugiški kirtimai

  🟨 Miškų ploto didėjimas

2024-06-03 Kartu su „Girių spiečiumi“ kreipėmės į Prezidentą, premjerę ir Seimo narius, ragindami stabdyti Valstybinių miškų urėdijos pavertimą į akcinę bendrovę ir imtis skubių bei konkrečių veiksmų, kad šalyje būtų užtikrinta tvari ir gamtai draugiška miškininkystė. 

2024-05-27 Aplinkos ministerija skubos tvarka derina VĮ Valstybinių miškų urėdijos pertvarkymo į akcinę bendrovę projektą. Išsiuntėme Aplinkos ministerijai raštą, kuriuo išreiškiame griežtą nepritarimą šiam projektui. Urėdija privalo rūpintis ne tik ekonominiu pelnu iš miškų, bet užsiimti visapuse miškų priežiūra. Urėdijos vertimas akcine bendrove tolina ją nuo šio tikslo ir dar labiau giliną esamą problemą, kad net valstybiniai miškai tvarkomi vienpusiškai orientuojantis į pelną iš medienos ir skurdinant kitas miško atliekamas funkcijas. 

2024-04-22 Pasaulinės Žemės dienos proga, 32 organizacijos kreipėsi į politikus, kviesdamos mintimis ir darbais grįžti prie miškų ekosistemų apsaugos. Nevyriausybininkai pabrėžia, kad iškirstus miškus nepakanka atsodinti. Tam, kad miškų ekosistemos išliktų ir klestėtų, būtina mažinti ūkinių kirtimų užmojus, ypač saugomose teritorijose ir prie gyvenviečių, ir reikšmingesnę dalį miškų skirti gamtai ir rekreacijai.

2024-04-05 Aplinkos ministerija kovo 18 d. patvirtino šiek tiek atnaujintas Miško kirtimų taisykles. Šių pakeitimų siekėme nuo pernai metų spalio, kai Verkių miške pastebėjome iškirstus ąžuolus. Tada pasigilinus paaiškėjo, kad leidimai panašiems sanitariniams plyniems kirtimams išduoti visoje Lietuvoje. Kilus visuomenės pasipiktinimui, Aplinkos ministerija žadėjo skubiai pakeisti Miško kirtimų taisykles, tačiau „skuba“ užtruko iki pasibaigė sanitarinių kirtimų sezonas. Padaryti pakeitimai – minimalūs. Derinant pakeitimus buvo matoma medienos lobistų įtaka. 

2024-02-20 Po pernai išaiškėjusių plynų sanitarinių kirtimų ekosistemų ir rekreacinio prioriteto miškuose šokiruojančių mastų Aplinkos ministerija ėmėsi keisti Miško kirtimų taisykles. Visgi skubiais įvardinti pakeitimai iki šiol nepatvirtinti, o į tikslinamą projektą įtraukiami nauji pro-medieniniai sumanymai. Pateikėme pastabas patikslintam taisyklių projektui. 

20204-02-13 Po teismo pernai paskelbto sprendimo, kad miškų kirtimams „Natura 2000“ teritorijose privalo būti atliekamas kirtimų poveikio vertinimas, Aplinkos ministerijoje stringa šio sprendimo įgyvendinimas. Institucijoms reikia pakeisti tvarkas, o medienos gavyba suinteresuotos organizacijos daro lobistinį spaudimą kuo greičiau leisti kirsti. Viceministras K. Šetkus saugomų teritorijų darbuotojams išsiuntė keistai įformintus nurodymus dėl ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“, prieštaraujančius teismo sprendimui. Išsiuntėme raštą ministrui dėl šios situacijos. 

2024-01-11 Pateikėme pastabas Ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms nustatymo aprašo pakeitimo projektui. Šiuos pakeitimus Aplinkos ministerija ruošia reaguodama į 2023 m. gruodžio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, kad Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, patvirtinantis Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą, yra neteisėtas ta apimtimi, kuria numato pagrindinius miškų kirtimus „Natura 2000“ teritorijose. 

2023-12-06 Pateikėme pastabas ir pasiūlymus Miško kirtimų taisyklių pakeitimų projektui, kurį Aplinkos ministerija rengia skubiai reaguodama į susidariusią situaciją dėl perteklinių plynų sanitarinių kirtimų.

2023-11-23 Pateikėme Aplinkosaugos koalicijos surinktas ir apibendrintas pastabas Miškų įstatymo projektui. Vertiname, kad pateiktas derinti projektas ir toliau nesprendžia įsisenėjusių netvarios miškininkystės problemų.

2023-11-09 Įsisiūbuojant skandalui dėl Valstybinės miškų urėdijos vykdomų plynų sanitarinių kirtimų ekosistemų ir rekreaciniuose miškuose, Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad šie kirtimai nevykdomi saugomose teritorijose, tačiau išduotų leidimų analizė rodo priešingai.

2023-11-08 Įvyko VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) inicijuotas susitikimas su piliečių ir organizacijų sambūrio „Girių spiečius“ atstovais dėl sanitarinių miškų kirtimų vykdymo ekosistemų apsaugos ir rekreaciniuose miškuose.

2023-11-03 Įvertinę plynų sanitarinių kirtimų ekosistemų ir rekreacinio prioriteto miškuose, kreipėmės į Aplinkos ministeriją, kad  skubiai stabdytų išduotus leidimus plyniems sanitariniams kirtimams II grupės miškuose, atliktų susidariusios situacijos vertinimą ir taisytų poįstatyminį teisinį reguliavimą.

2023-10-31 Vilniuje, Verkių regioniniame parke, prisidengiant Valstybinės miškų tarnybos išduotais sanitarinių kirtimų leidimais, šiuo metu plynai kertamas miškas. 

2023-09-14 Išsiuntėme išplėstus pakartotinius pasiūlymus LR Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo pakeitimams. Siūlomi šio įstatymo pakeitimai yra būtini ir ilgai laukti, tačiau nepakankami gamitnių vertybių apsaugai, todėl siūlome ribojimus išplėsti, ypač gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose.

2023-08-17 Kreipiamės dėl LR Vyriausybės nutarimo, paskelbto TAIS sistemoje. Griežtai nepritariame metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos didinimui ateinantiems penkeriems metams. 

2023-07-27 Pateikėme pastabas Miškų įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektams. Vertiname, kad projektas yra vienpusiškas, orientuotas į miškų eksploatavimo medienai ruošti poreikius, todėl jis turi būti iš esmės taisomas.

2023-05-16 Kartu su Girių spiečiaus bičiuliais parengėme ir išsiuntėme Vyriausybei kreipimąsi ragindami atsakingai įvertinti grėsmes, kylančias dėl nurodymo atsakingų institucijų neįvardinti Saugomų teritorijų įstatyme. 

2023-03-29 Lietuvos organizacijos, įmonės ir iniciatyvos, mokslininkai ir ekspertai paskelbė, kad susibūrę į „Girių spiečių“ kartu sieks gamtai palankios ir subalansuotos miškų politikos. Šiemet Aplinkos ministerija yra suplanavusi miškų politiką formuojančių teisės aktų pakeitimus, kuriais turėtų būti suderinti gamtos apsaugos, visuomenės rekreaciniai ir medienos gavybos interesai.

2023-03-16 Kreipėmės į Seimo frakcijas dėl Nacionalinio miškų susitarimo pasirašymo. Prašome pasirašyti pasiektą dalinį susitarimą dėl miškų, taip įvertinant ir įsipareigojant įgyvendinti pasiektus susitarimus ir užbaigiant daugiau rezultatų negalintį pateikti procesą. 

2023-03-15 Kaip ugdyti miškus saugomose teritorijose? Ar jie turi būti kertami ir kaip? Prieš savaitę apsilankėme Šimonių girioje, Šventosios kraštovaizdžio draustinyje, kur privataus miško savininkas vykdo kirtimus IIA grupės miške. Šiais kirtimais retinami draustinyje esantys jaunų medynų ploteliai. Ar tai prisidės prie draustinio vertybių gausinimo?

2023-03-10 Išsiuntėme palaikymą Aplinkos ministerijos siūlomiems LR Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo pakeitimams. Pakeitimai būtini ir ilgai laukti, tačiau nepakankami gamtinių vertybių apsaugai, todėl siūlome ribojimus išplėsti, ypač gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose.

2023-02-15 Reaguodami į vasario 7 d. vykusio Miškų konsultacinės tarybos posėdžio eigą, kreipėmės į aplinkos ministrą atkreipdami dėmesį į šios tarybos keliamas rizikas ir siūlydami jos atsisakyti. Esame tikri, kad tokios sudėties ir tokiais principais veikianti taryba nėra pajėgi teikti subalansuotus pasiūlymus, priešingai – ji sudaro galimybes apeiti LR Lobistinės veiklos įstatymą, eliminuoja socialinio, ekologinio ir nemedieninės ekonomikos interesų pozicijas.

2022-12-30 Atsakydami LR Aplinkos ministerijos prašymą patikslinti atstovą Miškų konsultacinei tarybai, pabrėžėme, kad sudaryta miškų konsultacinė taryba yra vienpusiška ir nereprezentatyvi, todėl turi būti iš esmės peržiūrėta.

2022-06-29 Kreipėmės į Seimo partijų atstovus įvertindami Aplinkos ministerijos parengtą Nacionalinio miškų susitarimo projektą ir kviesdami partijas rinktis pokyčių ir didesnės miškų apsaugos kryptį.

2022-06-21 Seime vykusioje spaudos konferencijoje „Nacionalinis miškų susitarimas - ar susitarta dėl esminių pokyčių?” aplinkosaugininkai, mokslininkai ir bendruomenių atstovai pristatė, kokie pokyčiai numatyti ir kokiems svarbiems sprendimas, dėl kurių nerasta sutarimo, prireiks politinės valios.

2021-11-29 Informuojame, kad vienas svarbiausių Lietuvos žaliojo kurso elementų – Nacionalinis susitarimas dėl miškų – žlunga. Šiandieniniai susitarimo dokumentai yra nelegitimūs. Be esminio šio proceso eigos perkrovimo, susitarimas atspindės tik iki šiol miškų politikoje vyravusius interesus, reikalingų pokyčių nebus. Ir toliau vyraus į medieną orientuota miško ekonomika, gamta ir miškų ekosistemos degraduos, o visuomenės nemedieniniai poreikiai bus nuosekliai išstumiami. Bet to, bus teigiama, kad tai – visų pusių bendru sutarimu pasirinktas kelias.

2021-11-17 LR Aplinkos ministerija paskelbė nacionalinę viziją dėl miškų, kuri buvo paruošta redakcinės grupės, remiantis bendrame forume mišrių grupių suformuotomis vizijomis. Ją vertiname, kaip pradinę nacionalinio miškų kompromiso versiją, neįpareigojančią esminiams pokyčiams miškų valdyme, kurių reikalauja visuomenė ir kurie yra būtini sprendžiant ekologines krizes. Kadangi politikai nesiima lyderystės, visuomenės susitelkimas ir dalyvavimas teisėkūroje dėl miškų atities ir toliau išlieka labai svarbus. 

2021-10-28 Š. m. spalio 27 dieną nemedieninius interesus Nacionaliniame miškų susitarime (NMS) atstovaujančių sektorinių grupių atstovai susitiko su LR Aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir pristatė siūlymus, kurie padėtų užtikrinti lygiavertiškąskirtingų interesų grupių atstovavimą Lietuvos miškų politikoje bei supažindino ministrą su pagrindinėmis idėjomis iš jų parengtų vizijų. 

2021-10-04 Aplinkos ministrui, viceministrui ir miškų susitarime dalyvaujantiems Seimo nariams išsiuntėme bendrą šešių sektorinių grupių kreipimąsi, dėl lygiaverčio visų interesų grupių įtraukimo į Nacionalinį miškų susitarimą.

2021-09-27 Aplinkosaugos koalicija priėmė sprendimą trauktis iš Nacionalinio miškų susitarimo  koordinacinės grupės. Pagrindinė pasitraukimo priežastis – vertiname, kad ši grupė yra viena didžiausių kliūčių pasiekti bendrakūra ir įsiklausymu grįstą susitarimą dėl miškų ateities. 

2021-01-27 Dalyvavome SGMD organizuojamoje konferencijoje „Kiek duoda tiek imk: ar principas pritaikomas gamtos ištekliams?“. Kviečiame žiūrėti Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės pranešimą: "Ar gamtinės vertybės saugomose teritorijose yra saugios?" (žiūrėti nuo 01:06:16).

2022-01-20 Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė skaitė pranešimą „Miškai klimato kaitos kontekste: kodėl kreipiamės į mokslininkus?“ Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto konferencijoje „Miškai klimato kaitos kontekste“. Kviečiame žiūrėti pranešimo vaizdo įrašą (nuo 55:45 žymos).

2020-07-01 Aplinkosaugos koalicija kalbino miškų gamtotyros ekspertą dr. Žydrūną Preikšą apie medžių mikrobuveines. 

2020-06-23 Pasaulio mokslininkai, institucijos, nevyriausybinių ir įvairių kitų organizacijų atstovai skelbia, kad natūralios gamtos, ypač miškų ir sengirių išsaugojimas ir atkūrimas yra vienas iš efektyviausių būdų spręsti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo keliamus iššūkius.

2020-06-18 Aplinkosaugos koalicija kalbino ekologą Vytautą Uselį. 

2020-06-15 Aplinkosaugos koalicija kalbino gamtininką Mindaugą Lapelę, dirbantį Dzūkijos nacionaliniame parke jau 25 metus. 

2020-05-20 vyko virtuali konferencijoje dėl „Natura 2000“ tinklo plėtros. Konferenciją organizavo Seimo aplinkos apsaugos komitetas.

2020-05-05 Kreipiamės į LR Seimos Aplinkos apsaugos komiteto narius dėl LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų.

DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

2020-04-30 Teikiame pasiūlymus ir pastabas dėl Seimui pateiktų Miškų įstatymo pakeitimų.  Manome, kad Aplinkos ministerijos parengtame projekte numatyti pakeitimai yra nepakankami, kad būtų sustiprintos ekologinės ir socialinės miško funkcijos ir būtų priartėta prie kompromiso tarp ūkinių ir neūkinių miško teikiamų naudų. 

Plačiau...

Analizė ir išvados...

2020-03-25 Pateikėme pastabas Miško kirtimų taisyklių paikeitimams, kurie atliekami atsižvelgiant į įsigaliojusio LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, susijusias su EB svarbos buveinėmis ir saugomomis rūšimis.

2020-02-25 Išsiuntėme oficialų raštą Aplinkos ministerijai, palaikydama VšĮ „Baltijos aplinkos forumo“ pateiktas pastabas ir iškeltus klausimus dėl Punios šilo apsaugos.

2019-11-11  Pateikėme pastabas Miškų įstatymo pakeitimams. 

2019-11-26 Aplinkosaugos koalicijos miškų ekspertas Žydrūnas Preikša išskiria du miško tvarkymo prioritetus kovoje su klimato kaita – miškų ploto ir amžiaus didinimą.

2019-10-25 Jungiamės prie Girių spiečiaus gedulingos iškirstų miškų eisenos ir palaikome valdžios atstovams jų keliamus reikalavimus. 

2019-03-26 Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas dėl siūlomų Miškų įstatymo pakeitimų. Mūsų vertinimu, pakeitimai įveda gamtosauginiu požiūriu naudingų nuostatų, tačiau yra ir nerimą keliančių pasiūlymų, kurie sudarys sąlygas vykdyti kirtimus dabar saugomose vertingose gamtiniu požiūriu vietose.

2018-10-01 Aplinkos ministrui nusiuntėme kreipimąsi dėl Lietuvos valstybinių miškų tvarkymo, pakartodami balandžio 6 konferencijoje pristatytas problemas ir pasiūlymus.

2018-04-06 konferencijoje „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“ Aplinkosaugos koalicijos atstovas dr. Žydrūnas Preikša pristatė problemas ir pasiūlymus dėl miškų tvarkymo.